profi_Ekim - page 62

profi / Ekim 2019 /
60
Röportaj
İmece Kart’ın tarımsal girdilerin uygun ko-
şullarla kredilendirilmesinin yanı sıra, Ban-
kamatik Kartı özelliği de bulunuyor. İmece
Kart kullanan üreticilerimize yönelik olarak
tarımsal girdi satışı yapan çok sayıdaki
firma ve sektör kuruluşu ile işbirlikleri ya-
pıyor ve özel koşullu kampanyalar düzenli-
yoruz. Türkiye genelinde yaygın koopera-
tif, birlik ve akaryakıt şirketleriyle yapılan
anlaşmalar neticesinde sayıları 8 bini aşan
İmece Kart Üye İşyeri bulunuyor. Hali ha-
zırda Opet-Sunpet, Shell, Alpet, Aytemiz,
POAŞ gibi akaryakıt firmaları, Toros Tarım,
İGSAŞ ve Gübretaş gibi gübre firmaları,
Pro Yem, Bal Yem ve Güven Yem gibi yem
firmaları yanı sıra, Lassa ve Petlas, Ziraat
Odaları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği, Pankobirlik, Antbirlik, Çuko-
birlik ve Trakya Birlik gibi belli başlı sek-
tör kuruluşları ve Meram Elektrik, Gediz
Elektrik, Aydem Elektrik, Uludağ Elektrik,
CK Çamlıbel Elektrik, CK Akdeniz Elektrik,
Akedaş Elektrik, Toroslar Elektrik, Başkent
Elektrik, Toroslar Elektrik, Trakya Elektrik
gibi elektrik perakende satış şirketleriyle
yapılmış olan İmece Kart üye işyeri anlaş-
maları ve işbirliklerine gün geçtikçe yenile-
ri ekleniyor. Tarımsal üretimin sigorta kap-
samında koruma altına alınmasının teşvik
edilmesine de önem veriyoruz. Tarım doğa
koşullarına fazlasıyla bağımlı ve duyarlı bir
sektör. Faaliyet gösteren üreticimizin, bu
itibarla, maruz kalabilecekleri doğal afet
ve diğer riskleri bertaraf edebilmeleri için,
prim tutarlarının yarısının kamu tarafından
karşılandığı ve poliçeleri İş Bankası şubele-
rinden temin edilebilen TARSİM sigortasına
da önem vermelerinin fayda sağlayacağı
düşüncesindeyiz. Bu kapsamda, üreticileri-
miz her biri aynı zamanda Anadolu Sigorta
acentesi olan şubelerimizde 6 aya varan
faizsiz dönem imkanına ek olarak, TARSİM
tarafından sunulan %5 peşin indiriminden
de faydalanmak suretiyle, İmece Kartları
ile TARSİM tarım sigortalarını yaptırabili-
yorlar.
Banka kredileri ile yatırım yapmayı plan-
layan çiftçiler ve tarım işletmeleri, "Çiftçi
kredisi başvurusu yapabilmek için; önce-
likle kendilerine uygun bir kredi alabile-
cekleri banka belirlemesi gerekiyor. Bu
kapsamda çiftçiler neden sizle çalışmayı
tercih etmeliler?
Sektördeki tüm üreticilerin ihtiyaçlarına
özel hazırladığımız farklı finansal ürünler,
şubelerimiz tarafından yurt çapına yay-
gın bir şekilde kullandırılıyor. Bu amaçla
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) tarafından
sağlanan “Tarım Kredileri Değerlendirme
Sistemi (TARDES)” ve “Tarım Bilgi Sistemi
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)” sorgulama ser-
visleri tüm şubelerimizce kullanılabiliyor.
Bu uygulamalar da kullanılmak suretiyle ile
üreticilerimizin tarım kredi taleplerinin ih-
tiyaca en uygun şekilde değerlendirilmesi
ve çok kısa sürede karşılanması mümkün
oluyor. Üreticilerimize kredi kullandırırken
arazi büyüklüğüne ya da hayvan sayısına
ilişkin bir alt sınır koymuyoruz. Devletin
kayıt sistemlerinden kendi üretim tiplerine
uygun olanına (çiftçi kayıt sistemi, örtü altı
kayıt sistemi vb.) kayıtlı olmak kaydıyla,
tüm üreticilerimizi tarım sektörüne yöne-
lik
kredilerimizden
yararlandırabiliyoruz.
Traktör Kredisi, Tarım
Ekipman Kredisi, Ta-
rımsal İşletme Kredisi,
Pick-Up Türü Arazi Ta-
şıtı Kredisi, TMO Mak-
buz Senedi’ne Dayalı
Kredi, Büyükbaş Besi
Hayvancılığı İşletme
Kredisi, Büyükbaş Süt
Hayvancılığı İşletme
Kredisi ve Büyükbaş
Hayvan Alım Kredile-
ri, Seracılık İşletme ve
Yatırım Kredileri, Arı-
cılık İşletme Kredisi,
Tarımsal Arazi Kredisi,
Tavukçuluk
İşletme
Kredisi ürünleri ile ta-
rımla uğraşan müşte-
rilerimizin bitkisel ve
hayvansal her türlü tarımsal faaliyetlerinin
finansmanı amacıyla çok sayıda ürünümüz
bulunuyor. Ayrıca, çiftçi müşterilerimizin
üretim faaliyetlerini sürdürülebilmesi için
gerekli olan ancak birden çok üretim dö-
neminde elde edecekleri getiriler ile geri
ödenmesi daha mümkün olan ihtiyaçlarının
da karşılanması amacıyla 5 yıla kadar vade-
li Taksit Ödemeli Orta Vadeli Tarım Kredisi
ürünümüz de bulunuyor. Tarım sektörüne
özel bir diğer ürünümüz ise Sözleşmeli Üre-
tim Kredisidir. Sözleşmeli üretim yapacak
olan üreticilerimizin sözleşme kapsamında
üretecekleri ürüne ilişkin finansman ihti-
yaçlarını bu kredi ile en uygun şekilde ve
sözleşmeli üretim modeline uygun olarak
karşılıyoruz. İş Bankası olarak güncel dijital
teknolojileri içeren uygulamaları destekle-
meye, üreticilerimizin her türlü ihtiyacında
yanında olmaya devam edeceğiz.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70
Powered by FlippingBook