profi_Ekim - page 61

profi / Ekim 2019 /
59
bankası olarak akıllı tarım ve tekno-
lojilerini çiftçilerimizle buluşturmamız
tarımın geleceği açısından çok önemli.
Bu çerçevede çiftçimiz dijitalleşsin, Tür-
kiye kazansın diye Vodafone Business
ile güçlerimizi birleştirdik, Dijital Tarım
Projesi’ni başlattık. Bildiğiniz gibi ta-
rımda “tahmin ve erken uyarı” stratejik
önemde. Bu kapsamda 30 adet “Dijital
Tarım İstasyonu” ile İş Bankası olarak
projeye katkımızı yaptık ve Vodafone
ile birlikte belirlenen yerlerde faaliyete
geçirmek için ilk adımı attık. Dijital Ta-
rım İstasyonu, hava durumunu anlık ola-
rak takip ederken, toprağın nemini ve
kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal
afet gibi konularda da erken uyarı siste-
mi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere
dair sulama ve gübreleme zaman öne-
rileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcak-
lığı ve nemine bağlı olarak tohum ekim
zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama,
budama, hasat zamanına yönelik iş
planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.
Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veri-
ler anlık takip edilip depolanıyor, analiz
ediliyor ve güvenilir bir şekilde rapor-
lanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı
efektif önlemler alınarak, daha güvenli
tarım üretimi yapılması ve üretimin
artırılması mümkün oluyor. Vodafo-
ne tarafından projeye özel geliştirilen
mobil ve internet tabanlı uygulama
ile de üreticiler nerede olurlarsa ol-
sunlar, üretimlerine ilişkin gelişmeleri
ve anlık bildirimleri böylelikle gözden
kaçırmayacaklar. Üreticilerimizin pro-
je kapsamında oluşacak ihtiyaçları
için de İş Bankası olarak finansman
desteği sunacağız. Sürdürülebilir ve
yeni dönemin gereklerine uygun bir
tarımın ancak teknolojiyi kullanarak
ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabi-
leceğine inanıyoruz.
Birçok banka çiftçilerle çalışmak için
birçok ürün ve cazip avantajlar sunu-
yor. Bu kapsamda İş Bankası’nın çift-
çilere sunduğu avantajları öğrenebilir
miyiz?
İmece Kart, tarımsal faaliyetlerde ih-
tiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai
ilaç, mazot (akaryakıt), yem, tarım-
sal ekipman vb. harcamaların faizsiz
dönem avantajıyla karşılanmasını ve
hasat döneminde elde edilen gelirler
ile geri ödenmesini sağlayan, üreticile-
rimize özel tasarlanmış bir ürünümüz.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70
Powered by FlippingBook