profi_Ekim - page 58

profi / Ekim 2019 /
56
Pratik test
KL 55.8 T test
döngüsünde tam
olarak bir litre
daha fazla yakıt
tüketti. Burada, ma-
kinenin
ağırlığının
fazla oluşu, kesinlik-
le olumsuz bir etki-
ye sahip. Yol sürüş-
lerimizde, makine
yaklaşık saatte 17
l yaktı. Kramer,
makinesine 140
litrelik en kü-
çük yakıt tankını
koymuş, JCB ‘nin
tankı 160 litrelik,
Schäffer ‘in tankı ise
185' litrelik. Ancak tanklar
pratikte her üç makine için de
yeterli.
Teleskopik tekerlekli yükleyicilerin dişli
kutularında büyük farklılıklar bulunabi-
lir. KL 55.8 T ile Kramer, eksenel pistonlu
pompalı ve üç elektronik hız kademeli ta-
mamen hidrostatik bir sürüşe güveniyor.
En düşük seviyede 8 529 daN'lık bir çek-
me kuvveti ölçtük - beton duvarın önün-
de makine bu değeri durma anında aşırı
yük koruması olarak düzenler. Maksimum
gerilme kuvveti teorik olarak daha yük-
sek. Schäffer, çekiş kuvvetinin, yavaş
sürerken, durma anından % 10'a kadar
daha yüksek olduğunu da belirtiyor.
Schäffer, 9660 T'deki Çift Debriyaj İletimini
(Dual Clutch Transmission) kullanır. Çift kav-
ramalı şanzımanın, hidrolik vites geçişinin
avantajlarını hidrostatik tahrik ile birleş-
tirmesi amaçlanmış. Hızlı vites geçişi yük
altındayken de hidrolik çalışıyor. Dolu kep-
çeyle yaptığız çekiş ölçümlerimizde, yükle-
yici ilk, yük değiştirilebilir aşamada (16 km
/ saate kadar) 10 196 daN'a ulaşıyor – Gayet
iyi ayrıca çim silosuyla olan testimizde de
başarılıydı. İkinci viteste hala normal çalış-
ma için yeterli olan 4 360 daN kaldı.
10 490 daN değerle JCB TM 420, en kü-
çük aşamada iyi çalıştı, kepçe doluyken
bile tekerlekler dönmeye başladı. Burada
yükleyici, 6-ileri Powershift şanzımanla
tork konvertörünün avantajlarından tam
olarak faydalanabilir. 4'ten 6'ya kadar
olan dişliler otomatik olarak anahtarla-
nır ve bir kilitleme sağlar, 1'den 4'e ka-
dar olan aşamalar manuel olarak veya
otomatik olarak da değiştirilebilir. Tüm
yükleyiciler saate 40 km’lik azami hızda
teslim edildi (sadece JCB'de standart).
Schäffer'in 9660 T modelinin, düz yolda öl-
çülmüş saate 39 km'lik en yüksek değere
ulaşması oldukça uzun sürdü. JCB TM 420,
saatte 40 km ‘lik maksimum hıza belirgin de-
recede daha hızlı ulaştı. Ortalama hızlanma
ile Kramer biraz geride kaldı: Kramer test
sürüşlerimizde en fazla saatte 37.5 km yaptı.
Teleskopik tekerlekli yükleyiciler, yapıla-
rı gereği klasik teleskopik yükleyicilerden
daha yüksekler: Toplam yüksekliği 3,10 m
olan Kramer KL 55,8 T'nin güçlü görünüşü
burada etkili. JCB TM 420, 2,83 m ile en
düşük tavan boşluğuna sahipken, Schäffer
9660'da 2,95 m ölçtük. Ayrıca en kompakt
olanı 6,08 m ile JCB'nin toplam uzunluğu, ar-
dından 6,35 m ile Kramer KL 55,8 T ve 6,45
m uzunlukla Schäffer 9660 T geliyor. Ve
uzunluk konusunda kaldığımız yere döner-
sek: Direksiyonun ortasından kepçenin ön
kenarına olan mesafeyi de ölçtük - indiril-
miş konumda teorik olarak yola kılavuzluk
yapmadan makinelerin hiçbiri takılmamalı!
Kramer'de ölçtüğümüz 4,43 m mesafe en
düşük, JCB (4,62 m) ve Schäffer'de (4,63 m)
20 cm daha fazla. Ataşmansız bile, tüm ma-
kineler, izin verilen 3,50 m'nin üzerinde.
Bununla birlikte, üç makinenin tümü de
manevra kabiliyetine sahip: 8.30 m'de, 40°
direksiyon açısına sahip dört tekerlekten
çekişli Kramer KL 60.8 T, özellikle öne çı-
kıyor - ve ayrıca steering, önden çekiş ve
dört tekerlekten direksiyon olmak üzere
üç direksiyon modu sunuyor. 10.70 m'de
Schäffer 9660 T'nin dönüş çapı daha bü-
yük, ancak saha çalışmamızda bu pek far-
kedilmedi. JCB TM 420, 9,95 dönüş çapıyla
orta kulvarda.
Lastik teknolojisi açısından, Schäffer ve
Kramer 11 670 ve 11 750 kg yükleyici-
lerini isteğe bağlı olarak 600/55 - 26,5
ebadında Alliance Flotation lastikleriy-
le donattılar. Lastikler, makinelere iyi
uyum sağlamış ve asfaltsız yüzeylerde
iyi çekiyor. – stabil sürüşte daha hafif - .
JCB'nin 9.980 kg belden kırma traktörü
Michelin XMCL 480/80 R 26 lastikleri
üzerinde yürüyor.
Ara çıkarım:
Üç test adayımız da tam dona-
nımlı makineler ve mevcut teleskopik eks-
kavatörün üst sınıfını oluşturuyor. Üçünün
de kaldırma kuvvetleri iyi, tüm makineler
4 tonun üzerinde kaldı. Kramer'in dört te-
kerlekten çekişli KL 55.8 T, neredeyse 12
ton ağırlığa sahip güçlü bir makine, ancak
yine de düzgün manevra kabiliyeti ve sabit
devrilme yükü sunuyor. Neredeyse 10 ton-
luk JCB TM 420, kıyaslandığında hafif ve
her şeyden önce itme gücü ve düşük yakıt
tüketimiyle ikna edici. Schäffer, en büyük
belden kırma teleskopik yükleyiciyi, 9660
T, tekerlekler üzerine yerleştirmiştir ve ye-
terli kaldırma gücü sunuyor.
Lucas Colsman
Kramer, Schäffer ve JCB'den farklı olarak, belden kırma direksiyon yerine,
geleneksel olarak üst sınıfta da dört teker direksiyona dayanıyor
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...70
Powered by FlippingBook