profi_Mayıs (2) - page 23

profi / Mayıs 2020 /
21
tep, Kahramanmaraş, Konya, Kırşehir ve
Yozgat’ı kapsıyor.
Tarımsal üretim, besi hayvancılığı ve mü-
teahhitlik hizmeti alanındaki faaliyetleri-
nizi detaylıca öğrenebilir miyiz?
Kırşehir’de kendimize ait 2500 dekar ara-
zimiz bulunuyor. İaveten, 1000 dekar daha
yıllık olarak kiralıyoruz. Toplam 3500 de-
karlık arazinin 1200 dekarına yağlık ay-
çiçeği, 400 dekarına nohut, 200 dekarına
yem bitkisi ve yulaf, 1700 dekarına da
arpa ekiyoruz. Ürettiğimiz nohutu toprak
mahsulleri ofisine, ayçiçeğini ise Karade-
niz Birlik Kurumu’na satıyoruz. Yeşil otu
ve arpayı da hayvanlarımızın ihtiyacı için
kullanıyoruz. Müteahhitlik tarafında da sa-
hip olduğumuz biçervöder ve balya maki-
neleri ile hububat biçim işi yapıyoruz. Her
yılın Mayıs 15’i itibariyle Hatay bölgesinde
mütahhitlik hizmeti vermeye başlıyoruz.
O bölgelerdeki büyük çiftçilerin hububat-
larını sapını almak şartıyla ücretsiz olarak
biçiyoruz. Hububat saplarını da balya ya-
parak ihtiyaç sahibi çiftliklere satışını ger-
çekleştiriyoruz. Hayvancılık tarafında ise
2005 yılından bu yana gerek ithal ettiğimiz
gerekse yerli topladığımız hayvanlarla be-
sicilik yapıyoruz. Ortalama 850-1000 bü-
yükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Besi yaptı-
ğımız hayvanları bölgemizde ticaret yapan
firmalara karkas et olarak satıyoruz.
Hem kendi tarımsal üretiminiz, hem de
müteahhitlik hizmetiniz olmak üzere yo-
ğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Bu nok-
tada traktör ve tarım makineleri satın
alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu
makineler sizin için ne ifade ediyor?
Traktörler ve tarım makinelerini tarım ve
hayvancılık işlerimizin tamamında kullanı-
yoruz. Fakat mekanizasyonun en yoğun gü-
cünü müteahhitlik hizmetlerinde çok daha
iyi hissediyoruz. Bu yüzden traktörler ve
tarım makineleri işimizin vazgeçilmez bir
parçası diyebilirim. Bu makinle-
rin yatırımında bizim için önemli
olan piyasada geçerli olan mar-
kalar ve ürünlerdir. Biz de bunu
tercih etmeye çalışıyoruz. Her
zaman kolay alınıp ve satılabi-
lecek markaları almaya dikkat
ediyoruz. Verimliliği ve iş kapa-
sitesi yüksek olan gerek traktör
gerekse tarım makineleri olma-
sı bizim için önemli bir nokta.
Yedek parça ve servis hizmeti
de önemli konuların başında
geliyor. Traktör ve makinlerin
performansı, gücü, dayanıklılığı
ve yakıtı da tercih kriterlerimiz
arasında yer alıyor.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...54
Powered by FlippingBook