profi_Mayıs (2) - page 19

profi / Mayıs 2020 /
17
ne inen, daha ince bir ekim parmağı saye-
sinde hem topraktaki hareketi hem de
traktörün harcadığı gücü azaltabiliriz.”
İşletmenin mahsul yelpazesi kanola, kışlık
buğday, baharlık buğday, baharlık arpa,
baharlık yulaf ve şekerpancarından oluşu-
yor. 2013 öncesinde mahsul rotasyonunda
aslan payını kanola ve buğday oluştururken,
sonrasında daha dengeli bir yaklaşıma geçiş
yapıldığı belirtiliyor. Arazi, farklı mahsuller
arasında az çok eşit paylaştırılıyor ve kışlık
buğdaya ayrılan alan azalıyor. Andrew Ward,
güçlü kökleri ve tilkikuyruğunu baskılama
kabiliyeti nedeniyle baharlık buğdaya artık
daha fazla ağırlık veriyor. Bunu kanola ile
yapmak olanaklı görünmüyor.
Ward açıklıyor: “Tarlaların temiz kalmasını
sağlamak üzere basit bir renk kodu sistemi
Roy Ward Çiftliği’nde işin yükünü 10 yıl
boyunca çalışan STX440 ve STX535’in ardın-
dan şimdi bir Quadtrac 620 çekiyor. Yeni
traktörün satın alınması sürecine, ikinci el
piyasasının incelenmesiyle başlandığını ve
aslında yakınlardaki bir çiftliğin elden çıkar-
dığı makine için anlaşmaya çok yaklaştıkla-
rını öğreniyoruz.
“Neredeyse yeni sayılabilecek ikinci el trak-
törlerin yüksek fiyatı ve işletme maliyetle-
ri, bu adımın atılması için ciddi bir cesaret
gerektiriyor. Bu nedenle bayilerin satışa
koyduğu eski test traktörlerini incelemeye
başladım. Sonunda Farmstar ile yaptığım
anlaşmada beş yıl garanti ve yine beş yıl
bakım ve onarım hizmetleri de dahildi. Böy-
lece, makineyi elde tutmayı planladığım beş
yıl boyunca işletme maliyetlerini sabit hale
getirmiş oluyordum. Büyük bir yatırım oldu-
uyguluyoruz. Ciddi miktarda tilkikuyruğu
görülen tarlalar kırmızı, yönetilebilir sevi-
yede olanlar sarı, tilkikuyruğu görülmeyen
taralar ise yeşil renkle kodlanıyor. Mahsul
rotasyonu ve tohum cinsleri, toprak tipleri-
ne uygun olacak şekilde belirleniyor. Kırmı-
zı renk koduna sahip bazı tarlalara, bu
sistem başladığından beri buğday ekilmedi.
Bazılarının renk kodunu ise etkin bir tilki-
kuyruğu mücadelesi sonucunda sarıya çevir-
meyi başardık. Tilkikuyruğu istilasının zirve
noktalarında, buğday veriminin üçte iki azal-
dığını görüyorduk. Dolayısıyla, hektar başı-
na 8,5 il 10,5 ton mahsul veren ve temizliğe
yardımcı olan baharlık arpa yetiştirmeye
devam edeceğiz. Buğday, bizim açımızdan
en kârlı ürün olmakla birlikte, bunun için
öncelikle temiz olması gerekiyor.”
ğu doğru, ancak bu maliyet yönetilebilir nite-
likte. Toprak işleme derinliğini planladığımız
gibi aşama aşama azaltabilirsek, beş yıl son-
ra bu kadar yüksek güce ihtiyaç duymaya-
biliriz ve daha küçük bir traktöre geçiş
yapabiliriz. Toprak işleme ve ekim deneme-
lerini en ağır toprağa sahip tarlalarda yürüt-
memizin nedeni de tam olarak bu.”
Andrew Ward, işletme arazisindeki toprak
yapısının “çıtkırıldımlar” için uygun olmadı-
ğını ve %35 ile 57 arasında değişen kil içer-
diğini söylüyor. Deneyimler, bu arazi
yapısının iyi bir toprak yönetimi, doğru
makine ayarları ve iyi ölçülüp biçilmiş maki-
ne uygulamaları gerektirdiği yönünde. Biçer-
döver tarladan çıktığında, Quadtrac
operatörü Ian Stubbs, traktöre Solo/Cultip-
ress ikilisini takarak 15 ila 20 cm derinlikte
toprağı işliyor ve kıyılmış mahsul saplarının
toprağa karışmasını, aynı zamanda toprağın
havalanmasını sağlıyor. Toprak, bu şekilde
sadece bir kez altüst ediliyor ve sonrasında
yeşillenip hava şartları sayesinde yumuşa-
maya bırakılıyor.
Drenaj ağızları ve kanalları düzenli olarak
temizlenip bakımdan geçiriliyor. Dipkazan
uygulaması da sadece belli yerlerde ve özel-
likle tarla köşeleri ile üzerinden fazlaca geçi-
len sıra sonlarında yapılıyor.
Andrew Ward devam ediyor: “Toprağı altüst
etmek ve havalandırmak için işlemek gereki-
yor. Ancak, çok derine inmek, faydası olma-
yacak bir ortam oluşturabilir. Aynı zamanda
bazı örtü bitkisi ve doğrudan ekim deneme-
ler yapıyoruz. Topraklarımızın, hasadın ardın-
dan örtü bitkisi ekimi öncesinde sadece hafif
bir işlemeye ihtiyaç duyduğunu gördük. Bu
sayede, baharlık tahıl mahsulleri için zemini
doğrudan ekime hazır hale getirebiliyoruz.”
Bu işlem için artık ekim tertibatıyla donatıl-
mış 5,5 m genişliğinde bir Simba X-Press kul-
lanılıyor. Daha öncesinde ise 10 m’lik
Vaderstad NZ ve 7,0 m’lik Kongskilde Ger-
minator kullanıldığını öğreniyoruz.
“Zemini sadece kuruyken işleyip sonrasında
dinlenmeye bırakmak, arazimizde önemli
noktalardan birini oluşturuyor. Toprak son-
rasında ilk olarak Ekim sonlarında buğday
için ya da Şubat, Mart veya Nisan’da bahar-
lık mahsuller için ekim yapılacağında Sima
Freeflow ile işleniyor.”
Bu sistemin tek istisnası olan kanola, 6,0 iş
genişliğine sahip bir ekim kombinasyonuyla
tek geçişte ekiliyor. Sima Solo teme alınarak
hazırlanmış bu ekipmana işletmede takılan
ad ise Elita. Salyangoz ilacı ve sıvı gübre de
bu işlem sırasında uygulanıyor. “Artık bu
makinenin bir Solo olmaktan uzaklaştığını
söyleyebiliriz. Philip Wright’ın yardımı ve
Ian Hooton’ın teknik becerileri sayesinde
diskleri söktük, yeni ayaklar ekledik ve
makineye lastik tekerlekli bir Aquell silindir
taktık. Hafif toprakta metrede 20 tohum ve
ağır toprakta 30 tohum uyguluyoruz.”
Baharda ekim sistemine geçilmesiyle, son-
baharda tilkikuyruğu ve diğer yabani otla-
rın kendini göstereceği faydalı bir nadas
dönemi de elde edilmiş durumda. “Geç ekim
yapmaya altı sene önce başladık ve dola-
yısıyla Ekim’in 25’ine kadar toprakta buğ-
Son dönemde inşa edilen 4.000 ton kapasiteli ambar, 650 hektarlık tarım işletmesine önemli bir çalışma
esnekliği kazandırdı
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...54
Powered by FlippingBook