MADEN_Eylül-Ekim - page 52

KISA...KISA...
HABER
52 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
Ege Maden İhracatçıları
Birliği, Doğal Taş Proje ve
TasarımYarışması düzenliyor
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine
sahip olan Türkiye’nin, doğal taşlarının daha katma değerli ihraç edilebilmesi ve prestij
projeleri süslemesi amacıyla Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması düzenliyor. EMİB’in
düzenleyeceği, Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması, EİB Moda Tasarım Yarışması ve
Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’ndan sonra Ege İhracatçı Birlikleri
bünyesinde düzenlenen üçüncü tasarım yarışması olacak
T
ürkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz
kazandıran doğal taş sektörünün 7
milyar dolar ihracat hedefine bugünkü
ihracat rakamlarıyla ulaşması için miktar ba-
zında bugün ihraç ettiğinin 3.5 katı ürünü
ihraç etmesi gerektiğine dikkati çeken Ege
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taşla-
rının ihracatını daha katma değerli yapacak
projeler üzerinde yoğunlaştıklarını, katma
değerli ve sürdürülebilir ihracat için özgün
tasarımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Doğal taş ihracatında ta-
sarım açısından güçlü, üreti-
lebilir, katma değeri yüksek,
çevreye duyarlı ve sürdürü-
lebilir projeler geliştirmek is-
tediklerinin altını çizen EMİB
Başkanı Kaya, “Doğal taş
ihracatına yönelik rekabet
gücümüzü artırmak, sek-
törün gelişimine ve ülke eko-
nomisine katkıda bulunmak,
Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre
ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki
tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle
buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasa-
rımcıları ödüllendirmek amacıyla Doğal Taş
Proje ve Tasarım Yarışması düzenlemeye
karar verdik. Türk doğal taş sektöründe
tasarım ve uygulamanın önemini vurgu ya-
parak, tasarım fikrini teşvik etmek istiyoruz.
Teknolojik imkanları kullanarak, akıllı bina
projelerinde sağlıklı ve çevreci ürün doğal
taşın daha fazla yer almasını istiyoruz” şek-
linde konuştu. EMİB tarafından öğrenci ve
profesyonellere yönelik 2 ayrı kategoride
düzenlenecek “Doğal Taş Proje ve
Tasarım Yarışması”na, üniversite-
lerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir
ve Bölge Planlama, Peyzaj Mi-
marlığı, İnşaat Mühendisliği, En-
düstriyel Tasarım, Maden Mühen-
disliği, lisans veya yüksek lisans
bölümlerinde okuyan tüm öğren-
ciler ile üniversitelerin Mimarlık,
İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Plan-
lama, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat
Mühendisliği, Endüstriyel Ta-
sarım, Maden Mühendisliği
lisans, yüksek lisans prog-
ramlarından mezun olan ve
en az 3 yıl mesleki tecrübesi
olan profesyoneller katılabi-
lecek. Doğaltaş Proje ve Ta-
sarım Yarışması’nda 3 ana
tema belirlendi. Mermer
artıklarının değerlendirilmesi
ve ekonomiye kazandırıl-
masına ilişkin tasarım projeleri, Dış Cephe
Kaplama (Konut, villa, ofis, avm ve otel cep-
hesi gibi) ve İç Mekan konut (Salon, mutfak,
banyo, oturma odası vb) konularında yarış-
macılar tasarımlarını hazırlayabilecekler.
Birinciyi 15.000 TL
ödül bekliyor
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinin 9’ar
proje finalde yarışma hakkı kazanırken,
her iki kategoride de birinciliği kazanacak
tasarımcılar 15 bin TL, ikinciler 10 bin
TL ve üçüncüler 7 bin 500 TL para ödü-
lünün sahibi olacak. Ege Maden İhracat-
çıları Birliği, Doğaltaş Proje
ve Tasarım Yarışması’na
katılacak tasarımcıların, 2
Aralık tarihine kadar baş-
vurularını
adresinden yapmaları gere-
kiyor. Yarışmanın Finali 2
Nisan 2020 tarihinde İzmir
Marble Doğaltaş ve Tekno-
lojileri Fuarı ile eş zamanlı
gerçekleştirilecek.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook