Maden_Temmuz-Ağustos - page 40

Eski maden sahaları milyonlarca
ağaçla yeşile büründü
Kütahya'daki eski maden sahaları, 25 yılda 5 milyondan fazla fidan dikilerek yeniden
doğaya kazandırıldı. Kütahya'daki eski maden sahaları, 25 yılda 5 milyondan fazla fidan
dikilerek yeniden doğaya kazandırıldı
K
ütahya Orman Bölge Müdür-
lüğü, bir yandan gençleştirme
çalışmalarıyla mevcut orman-
ların ömrünü uzatıyor, diğer yandan
toprağın üstündeki yeşil örtü miktarını
artırmak için belirlenen sahalara fidan
dikiyor. Eski maden sahalarının ağaç-
landırılmasına da ayrı bir önem veren
kurum, özellikle bor, gümüş, manyezit
ve linyit rezervi bakımından zengin olan
bölgelerde yıllarca işletildikten sonra
terk edilen alanları yeniden yeşille bu-
luşturuyor. Bu kapsamda, 2 bin 446
hektar eski maden sahasında 5 milyon
252 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım,
Kütahya'nın hem yer üstü hem de yer
altı zenginliklerine sahip bir il olduğunu
söyledi. Kütahya'nın yüzde 58'inin or-
manlarla kaplı olduğunu belirten Kayım,
"Müdürlük olarak il genelinde yürüttü-
ğümüz çalışmalarla hemmevcut orman
varlığımızı koruyoruz hem de mevcut
orman varlığımızı artırmak için çalışı-
yoruz." dedi. Kayım, başta bor olmak
üzere gümüş, manyezit ve kömür gibi
zenginliklere sahip olan ilde uzun yıl-
lardan beri çıkarılan madenlerin ülke
ekonomisine kazandırıldığını vurguladı.
Gelir getirici türlerle
köylülere destek
Terk edilmiş maden sahalarına ye-
niden orman vasfı kazandırılması
çalışmalarına büyük önem verdikle-
rini dile getiren Kayım, şunları kay-
detti: "Uzun yıllar yapılan madencilik
faaliyetlerinin ardından teşkilatımıza
Tavşanlı Tunçbilek, Değirmisaz ve
KÜMAŞ bölgesindeki devredilen
maden sahalarını kendi halinde bı-
rakmıyoruz. Buraları yeniden ağaç-
landırıp eski görünümünden daha iyi
bir hale getiriyoruz. Kütahya'mızda
bugüne kadar son 25 yılda kurumu-
muza teslim edilen 2 bin 446 hektar
yani yaklaşık 25 bin dönüm maden
sahası ağaçlandırıldı. Buralara 5
milyon 252 bin fidan dikildi. Milli eko-
nomimize fayda sağlayan madenler
çıkarıldıktan sonra o toprakları ye-
niden doğaya kazandırma görevi
bizlere düşüyor. Orman teşkilatımız
da bu görevi başarıyla yürütüyor."
Kayım, ağaçlandırma çalışmaları
yapılırken bölgede yaşayan köylü-
lerin gelir düzeyini artırmalarına yö-
nelik dut, lavanta, mahlep, kestane,
fıstık çamı gibi gelir getirici türleri
tercih ettiklerini aktardı.Eski maden
sahalarında "bal ormanı" projelerini
de hayata geçirdiklerini söyleyen
Kayım, "Daha önce madeninden fay-
dalandığımız bu topraklarda oluştur-
duğumuz bal ormanlarında, bal üre-
timi yapıyoruz." diye konuştu.
z
KISA...KISA...
HABER
40 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52
Powered by FlippingBook