Maden_Mart_Edergi - page 37

“Koronavirüs salgınının küresel eko-
nomiye maliyeti büyük olacak. Ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s, salgın nedeniyle bu yıl için kü-
resel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan
yüzde eksi 0,5'e çekti. Bu dramatik
aşağı yönlü revizyon dünya ekonomi-
sinde salgının ne kadar büyük bir şok
etkisi yaratacağının da işareti niteliğin-
dedir. Yine Moody’s tarafından yapılan
açıklamada Türkiye ekonomisinin 2020
yılında yüzde 1.4 küçüleceği yer alıyor.
Moody’s salgından önceki açıklamala-
rında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde
0,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Ancak
şimdi tüm tahminler yeniden gözden
geçiriliyor. Bu koşullardan iş ve inşaat
makinaları sektörünün olumsuz yönde
etkilenmemesi imkansız. Salgın nede-
niyle üyelerimizin satışlarında erteleme
ve iptaller yoğunlaştı. Bu da stokları-
mızda ciddi bir artışa sebep olacaktır.
Sektörümüzün de yoğun şekilde eklem-
lenmiş olduğu global değer zincirlerinde
ortaya çıkmaya başlayan kopmalar ne-
deniyle üye firmalarımızın üretimlerinde
de aksamalar başlamıştır. Özellikle
sektörün komponent ve yedek parça
tedariğinin önemli bölümünü karşılayan
Uzakdoğu ve Avrupa gibi bölgelerde
Covid-19 riskinin yüksek düzeyde ol-
ması ve bu tedarikçilerde üretimin kısıtlı
olması sektörün ülkemizdeki üretimini
de önemli ölçüde etkilemektedir. Kom-
ponent ile yedek parça tedarikleri konu-
sunda gecikmeler ve ciddi problemler
olma ihtimali yüksektir.“
Tehditle karşı karşıyayız
Sektörün ana ihracat pazarlarında ya-
şanan daralmanın sektörü tehdit eder
hale geldiğini kaydeden Özgen, yaşadık-
ları durumu şu sözlerle aktardı: “Son
iki yıldır yüzde 80 civarında daralan
iç pazarın etkilerini ihracata yoğun-
laşarak hafifletmeye çalıştık. Üyeleri-
mizin çabaları sayesinde 2019 yılında
1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine
katkı sağladık. Ancak sektörümüzün
ana ihraç pazarlarının salgından bir
hayli etkilenmesi ve bu ülkelerdeki ta-
leplerin düşmesi hatta sıfırlanma nok-
tasına gelmesi sektörümüzün ayakta
kalabilmesi için tehdit unsurudur. Üyesi
olduğumuz ve Türkiye dahil 13 Avrupa
ülkesinin iş ve inşaat makinaları sek-
töründe faaliyet gösteren derneklerini
çatısı altında toplayan Avrupa İş Maki-
naları Federasyonu’ndan (CECE) edindi-
ğimiz tahminler de sektörümüzün ana
müşterilerinden biri olan Avrupa’nın iş
ortamının salgın nedeniyle ciddi oranda
etkileneceği yönünde. İtalya’daki bazı
sektörel firmalar cirolarının yüzde
70 oranında daralacağını söylerken,
Fransa ise ticari faaliyetlerde yüzde
30-60 arasında düşüş bekliyor. Al-
manya da yine ticari faaliyetlerde yüzde
20-60 arası düşüş bekliyor. ”
İstihdam ve sürdürülebilirlik
için destek
Özgen, sektördeki istihdamın ve faaliyet
gösteren firmaların sürdürülebilirliğinin
olumsuz yönde etkilenmemesi için ka-
mudan sağlanacak desteğin önemine
dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Ülkemize milyarlarca dolar katma
değer kazandıran sektörümüzü ayakta
tutmak ve en az zararla bu salgını at-
latmak için muhtasar ve KDV tevkifatı
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Ha-
ziran ödemelerinin altışar ay ertelen-
mesi gerekiyor. Çalışan iş makinalarının
operasyonunun aksamaması için parça
tedarikinde olası gecikme ve sorunlara
alternatif olarak Türkiye’de komponent
revizyonunun desteklenmesi gerekiyor.
Bunların yanında 5 yıl vadeli ivme kre-
disinin, yerli üreticilerin yanı sıra, ciddi
sayıda istihdam sağlayan ticari firmaları
da kapsaması da sektörün sürdürülebi-
lirliğine katkı yapacak diğer uygulamalar
olacaktır. CECE üyesi ülkeler de kendi
ülkelerinde uygulanan ekonomik tedbir
paketlerinden üyelerinin faydalanması
için çalışmalar yürütüyor. CECE’ye göre
de günlük hayatta yaşanabilecek ak-
saklıklar ve altyapı sorunlarının çözümü
için iş makinaları sektörünün devamı
şarttır.”
Kesintisiz hizmet için bu
sektöre ihtiyaç var
Özgen, gündelik hayatımızın aksa-
madan devam etmesi için enerji, su,
kanalizasyon, iletişim, haberleşme vb.
tüm alt yapı hizmetlerinin kesintisiz
olarak halkımızın hizmetine sunulması
gerektiğini vurgulayarak, “Bunun için
de iş ve inşaat makineleri sektörünün
kendi üretim ve satış sonrası hizmet-
lerini aksama olmaksızın sunması ha-
yati öneme sahip. İhtiyaç olması duru-
munda yeni hastanelerin, sağlık kurum
ve kuruluşlarının inşasında sektörümüz
görev alacaktır. Bu nedenle, iş makina-
ları sektörünün verimli bir şekilde üre-
time devam edip hizmet içinde kalması
bir ulusal güvenlik meselesidir” şeklinde
konuştu.
HABER
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
37
Merih Özgen
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook