Maden_Mart_Edergi - page 32

Türkiye, enerji üretiminde yerli kaynakların
gelişmesi ile dünya sıralamasında sayılı
ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemde
yapılan yerli yatırımların artması ile birlikte
enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Özellikle ye-
nilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üre-
timi son dönemde büyük artış gösteriyor.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretim kapasitesi son 5 yılda
4 kat artış göstererek toplam 16 GW dü-
zeyine ulaştı. 2019 yılında kurulu gücün
yüzde 48’i, elektrik üretiminin ise yüzde
43’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından
oluştuğu belirtiliyor. MW100 Türkiye’nin
raporuna göre en fazla kapasite artışı
rüzgâr ve güneş santrallerinde yaşanırken,
biyokütle ve jeotermal kaynaklara dayalı
santrallerde de son dönemlerde hızlı bir
artış görülüyor.
Rüzgar gücünden elektrik
üretiminde Türkiye’nin lideri
Türkiye’nin öncü enerji şirketi Güriş Hol-
ding, yenilenebilir enerji alanında yaptığı
yatırımlar ile ülkemizin elektrik üretim ka-
pasitesine önemli katkılarda bulunuyor.
‘MW100 Türkiye Araştırması’nda; Güriş
Holding, rüzgâr enerjisinden elektrik üreten
firmalar arasında ilk sırada yer alıyor. 2000
yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında
aktif olarak faaliyet gösteren Güriş Holding,
8 farklı rüzgâr enerji santrali ile toplamda
581 megavat kapasiteye ulaştı.
“Türkiye’nin temiz ve
yenilenebilir enerji
potansiyeline inanıyoruz”
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları
açısından zengin bir ülke olduğunu vurgu-
layan Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali
Karaduman, “Türkiye’nin temiz ve yenilene-
bilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiya-
cımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli
kaynaklarla elde edebilmek mümkün. 2000
yılından bu yana enerji alanındaki yatırım-
larımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik.
Amacımız ülkemizi, enerjiyi ithal eden değil
ihracatını yapan bir konuma getirmek. Geç-
mişten bugüne yatırımlarımız ile her zaman
öncü olduk. Dün olduğu gibi bugünde yeni-
lenebilir enerji alanında çalışmalarımızı hız
kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.
KISA...KISA...
HABER
32
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Güriş Holding rüzgarın lideri
Enerji alanındagerçekleştirdiği yatırımlar ileTürkiye’ninsayılı firmaları arasındayer alanGüriş
Holding, ‘MW100 Türkiye Araştırması’nda; Türkiye’de rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi
yapan firmalar arasında toplamda 581 megavat üretim kapasitesiyle ilk sırada yer aldı
Ali Karaduman
Güriş Holding
Enerji Grup CEO'su
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...44
Powered by FlippingBook