MADEN_Eylül-Ekim - page 32

32 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
ÜRÜN TANITIM
sektörü için. Süper Alçak Mini Yükle-
yici. Yüksekliği 1.5 metre olup 600 kg
kaldırma kapasitesine sahip. Tersane
ve belediyelerin oldukça dikkatini çeken
bir ürün. Bunun haricinde Arge çalış-
malarımız devam ediyor. Yeni ürünler
2020 yılının Mayıs-Haziran aylarında
tanıtılacak.
Ar-Ge çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?
Arge ekibimiz 3 proje üzerine çalışıyor.
2020 Mayıs-Haziran gibi prototip model-
lerin üretimi bitmiş test süreçleri baş-
lamış olacak. 3 model de maden sek-
törü için hazırlanıyor. Özellikle ihracatta
oldukça ilgi göreceğini düşünüyoruz. Bu
modeller hakkında prototip çalışmaları
bittiğinde detaylı bilgi vereceğiz.
Madencilik sektöründe 2019
yılında bir daralma meydana
geldi? Sizce sektör neden
daralıyor? Sektörün gelişmesi
için tavsiyeleriniz nelerdir?
Türkiye pazarına çok fazla vakıf değilim
ama müşterilerimizden duyduklarımıza
ve gözlemlediklerimize göre; Ruhsat ve
izin süreçlerindeki belirsizlikler, azalan
ruhsat güvencesi, ağırlaştırılan maddi
cezalar, artan üretim maliyetleri, yüksek
orman izin bedelleri, ruhsat bedelleri,
d e v l e t
hakkı
bedel-
leri maden sektöründe
z o r
günler yaşanmasına sebep oluyor. Dün-
yada 132 ülke arasında toplam maden
üretim değeri itibariyle 28.sırada yer
alan Türkiye, maden çeşitliliği açısından
ise 10. sırada bulunmaktadır. Ancak
buna karşılık ithalatımız ihracatımızın
üzerinde. Bu oranı tersine çevirecek
birçok plan yapıldı ancak az önce bah-
settiğimiz konular çözümlenmedikçe ol-
dukça zor görünüyor. Bunun yanı sıra
Türkiye’de de büyük ölçüde çıkartılan
madenlerin (bakır, kurşun,çinko,altın vb)
borsa fiyatlarının düşüşe geçmesi tüm
dünyayı etkiliyor. Bundan sadece etki-
lenen Türkiye değil. Talebe, ihtiyaca göre
böyle daralma veya artışlar oluyor bu çok
normal. Sadece Türkiye’de çok daha fazla
hissedildiğini söyleyebilirim. Yaşanan kriz
sebebiyle tarım ve inşaat sektörü uzun
süredir duruyor, devlet (belediye, orman
müdürlüğü, karayolları, vs) alımları dur-
durdu, maden bu dönemlerde iyi çalışan
tek sektördü ki o da şuanda hızını kesti
bu sebeple Türkiye’de bunu çok daha
fazla hissediyoruz ve panikliyoruz.
2019’un
son çeyreğine girdik. Bu
bağlamda bu girdiğimiz son
çeyreği ve 2020’den beklentileriniz
neler? Alpin Makine’nın hedefleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’deki ekonomik kriz sebebiyle ihra-
cata ağırlık verdiğimiz için 2018-2019 yı-
lında oldukça fazla atılımda bulunduk. Bazı
ülkeler ile çalışmaya başladık, bazıları ile
görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sebeple
yavaş yavaş da olsa, her sene ihracat yüz-
demizi arttırıyoruz. 2020 için bu oranın çok
daha artacağını söyleyebilirim. Hedeflerimiz
yüksek. İlk satışların üzerinden 1-1.5 yıl
geçmesiyle müşterilerden veya distribütör-
lerimizden gelen güzel geri bildirimler ile
marka/ürün tanınırlığı ve güvenirliği artıyor.
Bu da beraberinde satış rakamlarını arttı-
rıyor. Alpin Makine’nin hedefi yeraltı maden
araçları konusunda uzman, güvenilir bir Türk
markası olmaktır. Yeraltı Maden Makinesi
denilince kalitesi, servisi, ürün portfoyü, per-
formansı ile başka bir markayı aratmadan
müşterilere ihtiyacı olan tüm makineleri
sunabilmektir. Dünyada Türk malını tanıt-
maktır. Bu sebeple hedeflerimiz büyük, ekip
olarak bunun bilincinde çalışıyoruz.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...60
Powered by FlippingBook