Maden_Mart_Edergi - page 28

boyunca toza ve döküntüye neden olma-
sını önlemek için düzenli olarak izlenmesi,
bakımlarının yapılması veya değiştirilmesi
gerekmektedir. Ancak sıyırıcı uç ayarları
ve değişiklikleri birkaç saatlik duruş gerek-
tirebiliyor." Tahrik tamburu ekseninde mon-
tajlı birincil sıyırıcılar, sıyırıcı uçla bant ara-
sındaki uygun gergi baskısını korumak için
tasarlanmış döner tertibatlara monte edil-
mektedir. İkincil sıyırıcılar ise tahrik tam-
burunun altına yerleştiriliyor ve gerginlik
için bant hattının biraz yukarısına kaldırıl-
maktadır. Özel tasarlanmış ekipmanlar da
bir kartuşun çekilmesiyle ve pimin serbest
bırakılmasıyla sıyırıcı sistemleri takma veya
sökme işlemi pratik bir şekilde gerçekleşti-
rilmektedir. Bu durum, sıyırıcı uç bakımının
bir saatten kısa sürede tek bir çalışan tara-
fından konveryor sistemi dışından yapılma-
sını sağlamaktadır.
Gözlem pencereleri
Sıkı bir sızdırmazlık, kaçak tozun şuttan
çıkmasını önlemenin anahtarı olmaktadır.
Mevcut birçok montaj, çalışanların ekipman
gözlem veya bakım amacıyla ciddi iş kaza-
ları doğurabilecek sistemin altında çökme-
sini veya sürünmesini, hatta çok dar bir
alana girmesini gerektirmektedir. Sistem
incelemesinin hızlı, kolay ve güvenli olması
gerekmektedir. Düz veya ızgara tipi küçük
gözlem pencereleriyle birden fazla gözlem
noktası oluşturulabiliyor. Daha büyük ka-
pılar ise belirli aşınabilir parçaların servisi
için yeterli alana sahip erişim noktaları
sunabiliyor.
Vaka
Bir kömür fabrikasında, yükleme bölgele-
rinde eski ekipmanların kullanıldığı iki kon-
veyör transfer noktasında bant hasarı, dö-
küntü ve toz sorunları vardı. Ham kömür
cevheri, 2,56 m/sn (500 fit/dk) hızla
hareket eden 1000 mm (40 inç) genişli-
ğindeki bantlara yükleniyordu. İlk şut, yük-
sekliği 5 m (16,5 fit) olan hayli yüksek bir
şuttu ve malzeme 12 m (40 fit) uzunluğun-
daki bir yükleme/çökme bölgesine transfer
MAKALE
28
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Kızaklı tasarımlar bileşenlerin bakım için kolayca kaydırılıp çıkarılmasını sağlıyor.
Kızaklı makaralar, arızalı ruloları hızlıca değiştirmek için kolay erişim sağlıyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44
Powered by FlippingBook