MADEN_Eylül-Ekim - page 28

DOSYA
28 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
mineARC Sığınma Odaları
Foramec güvencesi ile Türkiye pazarında yer alan mineARC Sığınma Odaları, kontrollü
ortam ve güvenli sığınma teknolojisi ile ön plana çıkıyor
T
ahliye her zaman tehlikeli du-
rumlarda öncelikli eylem pla-
nıdır. Ancak bu durum yer altı
maden işletmelerinde her zaman
mümkün olmuyor. Yüzlerce metre
yer altında çalışmak, acil tahliyeyi
zorlaştırabilmektedir. Bu sebeple
sığınma odaları acil müdahale plan-
lanmasının kritik bir unsuru haline
gelmiştir. Sığınma odaları, acil ve teh-
likeli durumlarda hayatı sürdürmek
için inşa edilmiş, temelde kapalı or-
tamlardır. Türkiye’deki madencilik
işletmeleri arasında da bir gereklilik
haline gelmiştir. Yalnızca sığınma
odasına sahip olmak yeterli değildir.
En önemlisi, sığınma odalarının ka-
litesi ve acil bir durumda gösterdiği
özelliklerdir. Tüm yer altı personelinin
güvenliğini sağlamak için göz önünde
bulundurulması gereken bir takım
teknik şartnameler vardır. Sığınma
odalarının nasıl hayatı sürdürdüğüne
dair temel bir anlayış olmadan, en
kötü durumlarda, yer altında ça-
lışan personelin hayatlarını tehlikeye
sokan kritik kararlar alınabilmektedir.
Sığınma odalarının acele kurulumu
çoğu zaman hataların yapılmasına
neden olabilir ve sığınma odalarının
hayati güvenlik özellikleri gözden ka-
çırılabilir ya da gereksiz addedilebi-
lirler. Solunulabilir bir kaynak ve ya-
şanabilir çevre ile birlikte gıda ve su
gibi temel ihtiyaçların karşılanması da
dahil olmak üzere sığınma odalarında
hayatta kalmak ve yaşamı sürdürmek
için temel gereksinimleri karşılamaya
odaklanmalıdır. Son yıllarda sığınma
odalarının tasarımı çarpıcı bir şekilde
gelişim göstermiştir. Yer altına yer-
leştirilen mobil tip sığınma odaları
zamanla hareket ederek madenci-
lerin çıkış kapılarından uzaklaşmasına
neden olmuştur. Bu durum sığınma
odalarını geliştirmemizde önemli rol
oynamıştır.
MineARC Systems, yeraltı madenciliği,
tünel açma, petrokimya tesisleri, afet
yardımı ve biyoteknoloji endüstrileri için
kontrollü ortamlarda ve güvenlik teknoloji-
lerinde dünya lideridir. Acil durum sığınma
odaları, tam entegrasyona izin veren bir
dizi uzaktan izleme ve iletişim teknolojisi
konusunda uzmanlaşmıştır.
mineARC Sistemleri hakkında
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...60
Powered by FlippingBook