MADEN_Eylül-Ekim - page 26

DOSYA
26 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
WeWalter Sığınma Odaları
Zitron güvencesi ile Türkiye pazarında yer alan WeWalter Sığınma Odaları, PLC ve
otomasyon sistemleri ile kişisel hataların en aza indirgenmesini sağlıyor
W
e Walter sığınma odaları ko-
şullara bağlı olarak dış des-
tekli ve desteksiz mod olmak
üzere iki farklı şekilde çalışmak için
tasarlanmış.
Dış Destekli Mod
Bu mod sırasında kaza meydana gelmiş,
ancak birim hala tünel şebekesinden ba-
sınçlı hava ve elektrik ile beslenebildiği
durumlarda kullanılıyor. Yani yüzeyde
kurulu kompresörden gelen hava, ünite
içinde belirli bir basınç oluşturuyor ve üç
aşamalı filtre sisteminden geçerek içe-
ride bulunan kişilere nefes alınabilecek
bir ortam sağlıyor. Bu sırada hiçbir kaza
meydana gelmemiş gibi elektrik sistemi
içeride bulunan sistemin çalışmasını ga-
ranti edebiliyor.
Desteksiz Mod
Bu mod kaza meydana gelmiş olup,
tünel şebekesinden herhangi bir dış
hava ve elektrik desteği sağlanamayan
durumlarda kullanılıyor. Hava jenerasyon
sistemi aktifleştirildikten sonra sığınma
odası içerisindeki sistem tamamen PLC
tarafından yönetiliyor. Oda içerisinde
CO2 ve CO değerlerini uygun seviyede tu-
tulması için önceden paketlenmiş uygun
kimyasal emiciler kullanılarak oda içeri-
sinde depolanması gerekiyor. Oksijen se-
viyesi yeterli olmadığında, tam otomatik
kontrol doğru değerleri elde etmek için
odaya oksijen püskürtmeye başlıyor. Bu
modda, tüm iç destek sistemlerin (PLC,
aydınlatma, gaz algılama) çalışması için
yeterli güçte bir batarya sistemi (UPS)
otomatik olarak devreye giriyor. Ek olarak
WeWalter Sığınma Odaları patlamaya
mukavim, yangına dayanıklı ve tehlikeli/
patlayıcı ortamlar için kullanıma uygun
versiyonları da mevcut.
PLC ve otomasyon sistemleri
WeWalter Sığınma Odaları’nın en büyük
farkı ve özelliği PLC sistemi ve oto-
masyon sistemi ile kişisel hataların en
aza indirgenmesi sağlanmış olması. Acil
bir durumda PLC yetkili kişilere direk-
tifler verebiliyor. Sığınma odası 2 şekilde
çalışıyor: Birincisi, çalışma sahasından
gelen elektrik gücü ve hava desteği. Acil
bir durumda PLC her çalışmayı otomatik
yapmaktadır uyarısı doğrultusunda hava
akışı arttırılıp azaltılıyor. Bu personel ta-
rafından manuel olarak yapılıyor. Bunun
haricinde de personel herhangi bir mü-
dahale yapmasına gerek olmuyor. İkin-
cisi ise kendi kendine yeten sistem. Bu
sistemde, acil bir durumda sahadan
gelen elektrik gücü ve hava desteği ke-
sildiği zaman devreye giriyor. Burada
gene PLC personele direktif veriyor. Ok-
sijen tüpünün vanasını açma, CO ve CO2
kartuşlarının çalışma mekanizmasına
yerleştirilmesi ve kullanılması, alarmlar
ve alarmlar doğrultusunda müdahaleleri
PLC otomatik olarak personele bilgi ve-
riyor. Genel sığınma odalarında oksijen
tüpü vanası açıldığında oksijen salınımı
sürekli olmasından dolayı fazla oksijene
neden olurken, We Walter Sığınma
Odaları’nda kurmuş olduğu sistemde
püskürtme sistemi bulunuyor. PLC ye-
tersiz hava tespiti yaptığında otomatik
püskürtme sistemi ile sığınma odasına
yeterli miktarda oksijen veriyor. Kartuş-
ların bitme sürelerini alarm vererek ve
ekranda da açıklama yaparak değişim
süresini belirlemektedir bu da insan ha-
tasının ortadan kalkmasını sağlıyor.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...60
Powered by FlippingBook