Maden_Mart_Edergi - page 26

Günümüzde karayoluna çıkan araçların
tümü, motora erişim için kolayca açılabilen
kaputa sahip olacak şekilde tasarlanıyor.
Böylece bakım personelinin rutin servis iş-
lemlerini yapması, kullanım ömrü boyunca
ortaya çıkan sorunları teşhis etmesi ve çöz-
mesi kolaylaşmaktadır. Konveyör sistemle-
rinin de aynı şekilde, bant boyunca bakım
personelinin konveyör durumunu kontrol
edebilmesini, servisini gerektiği gibi yapabil-
mesini ve büyük arızaların ortaya çıkmasını
önlemesine yardımcı olabilmesi için uygun
alanlar içerecek şekilde tasarlanması ge-
rekiyor. Ne yazık ki, bu tür erişim olanak-
ları, acil bir ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar
mühendislik konveyör sistemlerinde göz
ardı edilmektedir. Bu eksiklik, operasyon
krizlerinin ortaya çıkmasından önce bakım
personelinin kritik bileşenleri gözlemesini
ve bakımlarını yapmasını sağlayan işlem-
leri zorlaştırmaktadır. Bunun sonucunda
maliyetler artmakta ve üretim verimliliği
düşmektedir. Konveyör üreticileri, sistem
bileşenlerine daha kolay erişebilme ihti-
yacına cevap verebilmek için bir yandan
servis işlemleri sırasındaki güvenliği artı-
rırken, diğer bir yandan da bakım süresini
kısaltmak için özel olarak tasarlanmış bi-
leşenler ve aksesuarlar geliştirme ihtiyacı
konusunda duyarlı hale gelmişlerdir. Kay-
dırılabilir kızak bant kanatları, bant sıyırıcı
mekanizmaları, rulo tertibatlarının yanı
sıra sızdırmaz ağır hizmet tipi gözlem pen-
cereleri gibi yenilikçi ekipman tasarımları;
daha az iş kazası, daha kısa işçilik süresi ve
daha düşük toplam operasyon maliyetiyle
sonuçlanan daha güvenli ve daha verimli
bir bakım için daha iyi erişim sunmaktadır.
Martin Engineering Ürün Mühendisine göre
"Bu zincirleme bir sorun. Erişimin yetersiz
olması, bakım uygulamalarının da yetersiz
kalmasına neden olarak acil duruşlara yol
açmakta ve operasyonun verimliliğini ve
güvenliğini azaltmaktadır. Duruşlar ve iş
kazaları, patron ve idari yönetim açısından
bakıldığında üretim kaybı, yeni ekipman
için büyük sermaye harcamaları ve süren
sigorta uygulamaları yoluyla kârlılığı etkile-
mektedir. Geçmişte, yöneticiler genellikle
bir konveyör sistemine yasal gerekliliklerin
ötesinde daha güvenli ve pratik erişim
noktaları eklemenin getireceği masrafları
üstlenmemeyi tercih ediyordu. Ancak, gü-
venlik uzmanlarına göre, erişimin yetersiz
olması konveyörün kullanım ömrü boyunca
bakım ve temizlik maliyetlerini tahminen
%65'e varan oranda arttırmaktadır.
Bir dökme malzeme taşıma sistemine
uygun erişim tasarlanırken, kolayca ulaşıla-
bilecek üç hedef vardı:
• Görmesi kolay - Ekipmanı göre-
mezsek sorunları da göremeyiz.
• Erişmesi kolay - Erişmesi zor veya
tehlikeli olduğunda ekipman bakı-
mının ertelenme eğilimi artmaktadır.
• Değiştirilmesi kolay - Servis işlem-
leri karmaşık ve uzun zaman alıyorsa
arızalı ekipmanın değiştirilmeden bı-
rakılması tercih edilebilmektedir.
Yükleme bölgesi yenilikleri
Martin Engineering Ürün Mühendisi söz-
lerini şöyle sürdürüyor: "Birçok konveyör
transfer noktasında darbeleri sönümlemek
ve yükü merkezlemek için hala eski rulo
sistemleri kullanılmakta. Bu bileşenler ge-
nellikle hasarlanıyor veya sıkışıyor, dolayı-
sıyla sürtünmeye ve olası yangın tehlikesine
neden oluyor. Bunları değiştirmek için ise
birden fazla çalışanın yükleme teknesini
sökmesi ve ağır aletler taşırken ekipmanı
değerlendirmek ve onarmak amacıyla yan
kirişten geçmek için konveyör düzlemine
girmesi gerekiyor."
MAKALE
26
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Daha iyi erişimle konveyör
bakım süresini kısaltın
Konveyör üreticileri, sistem bileşenlerine daha kolay erişebilme ihtiyacına cevap verebilmek
için servis işlemleri sırasındaki güvenliği artırmasının yanı sıra, bakım süresini kısaltmak için
özel olarak tasarlanmış bileşenler ve aksesuarlar geliştiriyor. Martin Engineering tarafından
hazırlanan ‘Daha iyi erişimle konveyör bakım süresini kısaltın’ makalesini okuyucularımıza
sunuyoruz
Erişim gözlem noktaları, giriş kapıları ve servis amaçlı çalışma alanları anlamında kullanılmaktadır.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44
Powered by FlippingBook