Maden_Mart_Edergi - page 18

İMİB Başkanı Dinçer:
Hedefimiz sektör olarak
kayıplarımızı en az
seviyede tutmak
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve geçen sürede tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19, tüm sektörleri alt üst etti. Bu bağlamda Çin, ABD, İtalya gibi ülkere önemli
miktarda ihracat yapan madencilik sektörü de yaşanan gelişmeler nedeniyle derinden
sarsıldı. Madencilik sektörü ile ilgili yaşanan son gelişmeleri ve sektörün geleceğini
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ile konuştuk
Öncelikle 2019 yılını sektör
açısından genel olarak
yorumlar mısınız? Madenciler
nasıl bir 2019 geçirdi?
Maden, diğer tüm sektörlere hammadde
üretmesiyle iç pazarda 40 milyar dolara
yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan
stratejik sektörlerden biridir. Doğrudan
150 bin dolaylı olarak da 2 milyon kişiye is-
tihdam olanağı sunan sektörümüz, 2019’u
4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Buna
karşılık 6,47 milyar dolarlık bir ithalatımız
söz konusu. İthalat ve ihracat arasındaki bu
fark, üzerinde politikalar geliştirilmesi ge-
reken bir konu başlığını oluşturuyor; çünkü
Türkiye yer altı kaynakları bakımından son
derece zengin bir ülke. Dünyada üretimi ya-
pılan 90 maden türünün 80’i Türkiye’de bu-
lunmakta. Yanı sıra 650 renk ve desende
mermere sahip bir ülkeyiz, doğal taş çe-
şitliliğimiz ise tür bakımından 150’yi aşkın.
İthalatın azalmasını sağlamak için yapılması
gereken tek şey milli madenlerimizi daha
fazla üretmek ve yeryüzüne çıkartmak.
Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da
(GSYİH) madenciliğin payı yüzde 1,3. Bu
pay Çin’de yüzde 8,5, Avusturalya’da yüzde
6,5, ABD’de yüzde 5, Almanya’da yüzde 4,
Kanada’da yüzde 4 şeklinde. Ülke olarak
orta vadede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan
aldığımız payın yüzde 3’ün üzerine çıkma-
sını istiyoruz. Enerji ve Tabi Kaynakları Ba-
kanlığımız ile diğer ilgili kurumlar da bizimle
aynı isteği paylaşmaktalar. Bu son derece
sevindirici bir durum, uluslararası nitelik-
lere haiz, daha çok üretim yapan, bunu
gerçekleştirirken sürdürülebilir çevreye
katkı sunan bir maden sektörü için birlikte
hareket ediyor ve buradaki işbirliğinin kap-
samının genişlemesiyle gelecekte yine 5
milyar doları aşan ihracat rakamlarına ula-
şacağımıza inanıyoruz. Aynı oranda ithalatı-
mızın da azalacağını düşünüyoruz.
Bildiğiniz gibi Aralık 2019’da
Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs
geçen süre içinde tüm
dünyayı etkisi altına aldı ve
durum ciddileşerek sürmeye
devam ediyor. Madencilik
sektörü de bu durumdan çok
etkilendi. Fuarlar ertelendi.
Bu bağlamda Koronavirüs’ün
kısa ve uzun vadede sektöre
etkileri hakkında detaylı
bilgi verir misiniz?
Maden sektörü olarak 2019’u 4,3 milyar
dolarlık ihracatla bitirdik. Doğal taşın bu
rakam içindeki payı ise 1,864 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Bu detay son derece
önemli; çünkü Koronavirüs (Covid-19) sal-
gınından ilk etkilenen maden sektörünün
en büyük pazarı yüzde 31’lik ihracat payı
ile Çin. Sektör olarak bu ülkeye ihracatımız
2019’da 1,34 milyar dolar olarak gerçek-
leşti ve bunun 695 milyon dolarını doğal
taşlar oluşturdu. Mart ayında Çin’e gerçek-
leştirilen doğal taş ihracatında geçen yılın
RÖPORTAJ
18
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Aydın Dinçer
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...44
Powered by FlippingBook