Maden_Mart_Edergi - page 16

şünün. Toz ve su geçirmezlik gibi özelliklerle
donatılarak arazi kuşullarına adapte bir
akıllı telefon. Üçünçü parti yazılımların bu
konum bilgisini kullanabilmesini sağlayarak
elde tutulan bir GPS cihazının salt nok-
tasal veri üretmesinden çok öte, projeye
dair önemli sorgulamaların yapılabilmesine
imkan sağlıyor. Geografik olarak bu cihaz-
lara birlikte sunabilidiğiniz CAD yazılımları
sayesinde ofiste ürettiğimiz proje verilerini
doğrudan sahada da kullanmaya başlayabi-
liyorsunuz. Özellikle yaygın olarak kullanılan
CAD yazılımlarının NCZ DWG DXF formatlı
vektör verilerini ve bir çok raster veriyi sa-
hada açabiliyor. Qmini modellerinde 20
cm’ye, Qpad modellerinde ise 2 cm’ye
kadar hassas konum doğruluğu ile projeleri
denetleyebiliyorsunuz. E-devlet dönüşüm
sürecinde kamu kurumları gerekli tüm ve-
rilerini vatandaş ile internet üzerinden pay-
laşmaya başladı. Bu dönüşüm sürecinde
harita temelli verilerle çalışan kurumlar da
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurarak sü-
rece dahil oldular. Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü mülkiyet verilerini web servisleri
ile paylaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
çevresel tampon alanları paylaşıyor. Bele-
diyeler ise imar planlarına yönelik kent bilgi
sistemleriyle vatandaşına hizmet veriyor.
Sit alanları, doğa koruma bölgeleri, orman
tabiat alanları ve diğer tüm tampon böl-
geler bu sistemlere dahil oluyor. Maden
kurumlarının da ilerleyen zamanlarda
imalat ve ruhsat takiplerini çevrimiçi harita-
larla yaparak daha hızlı çözümler sunacağı
öngörülüyor. Üzerine kurulu mobil CBS ya-
zılımı lisansı ile sunulan Qmini A5/A7 ci-
hazları, web servisleri ile sunulan çevrimiçi
harita verilerine erişebilecek altyapıdadır.
Özellikle ruhsat kontrolü, saha çevirme,
sahanın boş ya da ruhsatlı olup olmadığı
gibi bilgiler, hassas bir şekilde anlık olarak
sorgulanabileceği anlamına geliyor. Maden
sahalarınızda daha etkin denetim faaliyet-
leri başta olmak üzere, arama sürecinden
üretim faaliyetlerine kadar hemen hemen
aşamayı daha hassas takip edebilmek için
Gi-Target GIS ürünleri ile mutlaka tanışma-
nızı tavsiye ediyorum.
2020 yılı oldukça sorunlu
başladı. Yaşanan savaşların
ardından şimdi de covid 19
ile mücadele ediyoruz. Bu
kapsamdan baktığınızda
2020 yılı hakkında
öngörüleriniz neler?
COVİD-19 yaşamın bütün aşamalarını
olumsuz etkiledi. Aslında bakarsanız bütün
dünya milletleri teknolojiye rağmen çare-
sizliği tekrar öğrendi. Bununla birlikte da-
yanışmayı tekrar öğrendik. Gereksiz hırs-
larımızdan kurtuluyoruz sanki. Görünen o
ki, bu süreç en az birkaç ay daha devam
edecek. İş üretmek bir yana, evlere kapan-
manın bizlere olumlu katkıları da olmuyor
değil. Daha çok düşünmek, daha doğru
stratejilere odaklanmak, iş yaşamının ka-
zanımlarını daha yaşamsal parametrelerle
donatmak vs. Bütün bunların bizleri daha
insani birer iş yaşamı dizayn etmeye zorla-
ması, bu sürecin en iyi yanı olacaktır diye
düşünüyorum.
Covid 19 salgını madencilik
sektörünü nasıl etkiler?
Öngörülerileniz nelerdir?
Ocak ayından bu yana özellikle Çin ile olan
değerli taş ticaretimiz oldukça olumsuz
etkilendi. 2018 yılındaki döviz krizi ihracat
yapan üreticimize yaramıştı ama, geldiğimiz
noktada bu olağan üstü durumun bütün
uluslarası ulaştırma hizmetlerine olumsuz
yansıması oldukça kötü oldu. Elbette bu
durum maden ihracatçısını kötü ekileye-
cektir. Bununla birlikte yine Ocak ayının
ilk günlerinden bu yana zararlı emisyon
önlemlerini almadıkları için üretimi durdu-
rulan termik santraller var. Bu da kömür
üretiminin yavaşlaması demek. Dolayısıyla
istihdamın ve iç pazar ekonomisi de çok
içaçıcı görünmüyor. Salgın elbet bitecek.
Akabinde hızlı bir toparlanma sürecine
girmemiz gerekiyor. Üretim, olmazsa
olmazımız. Dolayısıyla ülke olarak ilk üre-
tebileceğimiz ürünler tarım ve madencilik
üzerine olmak zorunda. Devletimizin bu
iki lokomotif sektörü ivedi bir şekilde süb-
vanse edeceğine inanıyorum.
16
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
YENİ ÜRÜN
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook