Maden_Temmuz-Ağustos - page 16

derdini anlatamadığını, kendilerini çaresiz
hissettiklerini vurgulayan sektör başkan-
ları, sanki madencilik sektörünün el fre-
ninin çekilmiş olduğunu savundu.
“Cezai yaptırımlar çok ağır”
Bir taraftan kendilerinin de sınırsız destek
verdikleri ”Yerli Madencilik" söylemi dil-
lendirilirken, diğer taraftan ağırlaştırılan
maddi ve cezai uygulamaların "Türkiye'de
madencilik yapılması istenmiyor" izle-
niminin yaratılmasına neden olduğuna
dikkat çekilen açıklamada; yeni çıkan her
yasa ve yönetmeliğin sektörün yükünü
azaltmak yerine, daha da ağırlaştırdığını
hatta sektörünün yüklerini kaldırılama-
yacak derecede arttırdığını dile getirdiler.
“Yeraltı kaynaklarını
çıkarmak milli görevdir”
“Ülkemizin yeraltı kaynaklarının çıkarılıp
ekonomiye kazandırılmasının milli bir
görev olduğunu belirten sektör temsil-
cileri “Biz, madencilik sektöründeki it-
halattan dolayı her yıl milyarlarca dolar
dövizin yurt dışına ödenmesine karşı çı-
kıyoruz. Unutulmamalı ki, günlük yaşamı-
mızda hava kadar, su kadar insan yaşamı
madenler de belirliyor. Sadece ekonomik
olarak büyümek için değil, daha sağlıklı
ve iyi bir yaşam için de yeraltındaki var-
lıklarımızı değerlendirmemiz gerektiğine
inanıyoruz. Bu inanç ve bilinçle, toprak-
larımızın altında işletilmeyi bekleyen ma-
denlerimizi işleterek milletimizin yararına
sunmak istiyoruz. Ancak, ne yazık ki, acil
önlem alınmazsa, bugün madencilik sek-
törünün S.O.S verdiğini görüyoruz. Tüm
zorluklara rağmen ülkemiz için 'İnadına
Üretim, İnadına İhracat' inancı ile çalışı-
yoruz; ancak karşımıza çıkan engelleri
‘Yerli Madencilik’ söylemiyle bağdaştıra-
mıyoruz” şeklinde ifade edildi.
“Yeni yol haritası
hayata geçirilmeli”
Sektörde yaşanan daralma ve küçül-
menin önüne geçmek için acil olarak
alınması gereken önlemleri belirleyen
madencilik sektörü başkanları, önümüz-
deki dönemde, madenler olmazsa hayat
olmaz" görüşünü kamuoyuna anlatmak
için etkinlikler, madencilik sektörünün
cari açığı düşürücü yönü halka anlatıl-
ması ve Türk ekonomisinin büyümesi
ve refahın artmasının ancak öz kaynakla-
rımız olan madenlerin üretilmesi olduğu
yüksek sesle dillendirilmesi için destek
istedi.
“Zorluklar bakanlara
anlatılacak”
Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı'ndan randevular alı-
narak sektörün yaşadığı zorluklar an-
latılacak ve destek isteyecekleni ifade
eden sektör temsilcileri, madencilik
sektörünün tüm kollarından temsilciler
3 ayda bir toplanıp durum değerlen-
dirmesi yapıp çalışmaları değerlendi-
receği belirtildi. Sosyal medyanın da
bundan sonraki süreçte aktif olarak
kullanılacağını belirten sektör temsil-
cileri, hayatımızda madenlerin önemi
anlatılacak. Madenler olmadan halkın
refahının artmayacağı, halka basın
ve sosyal medya yoluyla anlatılacak,
Halk bilgilendirilecek” açıklamasında
bulundular. Ayrıca kamu kurumlarının
olumsuz yaklaşımları nedeniyle ma-
dencilik sektörünün kan kaybettiği ve
bundan ülkemizin zarar gördüğü Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcı-
lığına atanan Prof. Dr. Şeref Kalaycı
ve Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğüne atanan Cevat Genç başta
olmak üzere Kamuya tekrar anlatı-
lacak. Sektör temsilcilerinin alacakları
diğer önlemler ise şu şekilde olacak:
Ankara'da Türkiye genelinde maden-
cilik sektöründe faaliyet gösteren tüm
sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin
katılımı ile Madencilik Şuurası topla-
nacak. Cumhurbaşkanı ve ilgili ba-
kanlar davet edilerek sektörünü sorun-
ları paylaşılacak. Yeni Maden Kanunu
ihtiyacının gerekçeleri anlatılacak. Ma-
dencilik sektörünün devlet destekle-
rinden yararlanması için lobi çalışması
yapılacak. Madencilik sektörünün tüm
sivil toplum kuruluşlarının başkanla-
rının imzasının bulunduğu ortak bir
metinle Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'dan randevu istenerek
sektörün sorunları anlatılacak.
z
KISA...KISA...
HABER
16 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52
Powered by FlippingBook