Maden_Temmuz-Ağustos - page 15

Derneği Başkanı Gökalp Büyükyıldız,
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento
Hammaddeleri Üreticileri Derneği
Başkanı- Ahmet Gümüşçü, Kireç Sana-
yicileri Derneği Jeoloji Mühendisi İlker
İleri, Altın Madencileri Derneği Başkanı
Hasan Yücel, Genel Maden İşletmeleri
Derneği- GEMAD Başkanı Cemil Ökten,
Agrega Üreticileri Birliği – AGÜB Baş-
kanı Şevket Koruç, TÜMMER Danış-
manı Yüksel Cankurtan, Türkiye Çi-
mento Müstahsilleri Birliğini temsilen
Batı Söke Çimento Hammadde Mü-
dürü Cumhur Küçük katıldı. Toplan-
tıda, madencilik sektörünün yaşandığı
sorunlar ve alınacak önlemler masaya
yatırıldı. Toplantının ardından ortak bir
basın açıklaması yapan STK başkan-
ları acil önlem alınması gerektiğini talep
etti. Sektörün yaşadığı tüm zorluklara
rağmen Türkiye için 'İnadına Üretim,
İnadına İhracat' inancı ile çalıştıklarının
altını çizen sektör temsilcileri, sektörün
bir türlü çözülemeyen sorunları ve kar-
şılarına çıkan engelleri ‘Yerli Madencilik’
söylemiyle bağdaştıramıyoruz" çıkışında
bulundu.
“Sektör yüzde 9,2 küçüldü”
Sektöre karşı hat safhaya ulaşan olumsuz
yaklaşımlar nedeniyle madencilik sektö-
rünün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde
9,2 küçüldüğünün altını çizilen açıkla-
mada, sektörde ciroların düştüğü, ihra-
catın da 5 milyar dolardan 4 milyar do-
larlara gerilediğini, sektörün öngörülebilir
olmaktan çıktığını ve işletmeleri yarına ta-
şıma sıkıntısının başladığına dikkat çekildi.
“Yatırım ortamı bozuluyor!”
Türkiye'de yatırım ortamının bozulduğuna
vurgu yapan sektör temsilcileri, orman
bedellerinin ödenemeyecek seviyedeki
yüksekliği, orman izin başvurularının so-
nuçlanmasının yıllar alması, güvenlik so-
ruşturmalarının çok uzun sürmesi, her
işlem için ayrı güvenlik soruşturması
yapılması, Zeytincilik Kanunu'nun ma-
dencilik yapılamaz boyutta uygulanması,
kamu kurumlarının madenciliğe olumsuz
yaklaşımları ve tüm süreçlerin öngö-
rülemez hale gelmesi gibi sorunlardan
dolayı madencilik sektöründe morallerin
sıfıra düştüğü belirtildi.
“İzin belgeleri yılan
hikayesine döndü!”
Madencilik sektöründe 2008 yılında
orman izin belgesini 3 haftada alınırken,
2010 yılında bu sürenin 12 haftada,
2012 yılında ise 40 haftada sonuçlandı-
rıldığına dikkat çeken sektör başkanları,
günümüzde ise 1 yıl önce yapılan izin
başvurularının bile halen sonuçlandırılma-
yarak adeta yılan hikayesine döndüğünü
belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
orman izin belgesi için kendisinin karar
vermesi yerine, diğer kurumlara yön-
lendirme yapar hale geldiğini vurguladı.
Madencilik sektöründe, özellikle izin
prosedürleri, mülkiyet sorunları, orman
mülkiyet bedellerinin yüksekliğinin ma-
dencilik projelerine ve yatırımlarına olan
ilgiyi azalttığına dikkat çekilen açıklamada,
“Orman izin bedelleri bugün birçok altın
madeni projesinde yatırım bedelinin
yüzde 50’isini bulacak düzeye gelmiştir.
Dünyanın hiçbir yerinde mülkiyet bedeli
yatırım bedelinin yüzde 2’isini geçemez.
Bugün Kanada, Amerika, Avusturalya
ve AB ülkelerinde alınan orman mülkiyet
bedelleri bizim yaklaşık 35 katımız daha
düşüktür. Bu da ister istemez yerli veya
yabancı yatırımcının elini taşın altına koy-
masına engel oluyor veya gözünü kor-
kuyor. Biz, üreticiler olarak hiç para alın-
masın demiyoruz; ödenecek bedellerin
hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz. Bu
sorunların çözümü için birçok alternatif
üretilebilir. Biz burada her türlü katkıyı
sunmaya hazırız” çağrısına yer verildi.
“Sektör kilitlendi”
Madencilik sektörünün kilitlendiğinin, ne-
redeyse faaliyet yapamaz hale geldiğinin
altını çizen sektör başkanları, Tarım ve
Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ve
bu bakanlıklara bağlı kuruluşların, İl Çevre
Müdürlükleri’nin sektöre yaklaşımının iş-
leri her geçen gün daha da zorlaştırdığına
dikkati çektiler. Bu yaklaşım yüzünden
madencilik sektörünün bu kurumlara
HABER
Temmuz - Ağustos 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52
Powered by FlippingBook