Maden_Mart_Edergi - page 15

Türkiye’nin her-
hangi bir nokta-
sındaki maden
s a h a l a r ı n ı n
ha r i t a l and ı rma
hizmetlerini yü-
rütüyoruz. Bu
anlamda marka
vizyonumuzu ge-
liştirerek ‘Coğrafi
Çözümler’ sloganını
benimsedik.
Geografik
olarak yeni
yıla yeni
bir ürün ile
girdiniz. Bu ürün
hakkında detaylı
birçok önemli maden kuruluşu,
drone ve fotogrametri konusunda
Geografik’ten destek aldı. Gerek sü-
recin oryantasyonu ve gerekse tek-
noloji tedariği konusunda oldukça
iddialıyız. Kaynağımızı mesleki bilgi,
beceri ve deneyimlerimizden alı-
yoruz. 2013 yılının başından
bu yana MAPEG standart-
larında veri üretebilmek
için gerekli tüm ölçme
ve değerlendirme
ekipmanlarının
tedariğini yapı-
yoruz, bu sü-
reçlerin tama-
mının eğitimini
veriyoruz ve
talep halinde
bilgi verir misiniz?
Konumlama teknolojilerilerinin gelişimi çok
ilerledi. Saha ihtiyaçlarımızı artık doğrudan
bu gelişmeler belirliyor. Birkaç on yıl önce-
sine kadar yön tayininden alan tespitine,
birçok önemli parametrenin tespitinde
zorlanırken, son yıllarda hassassiyetler,
5-10 metre bile olsa el tipi GPS alıcıları sa-
yesinde kolaklıkla saha çevirebiliyor, uzak-
lıklar ölçülebiliyor, bulunduğumuz konumu
görebiliyor ve rota belirleyebiliyoruz. Daha
hassas GNSS alıcıları ile de imalata dayalı
veriler üretebiliyoruz. Peki, bütün bu geliş-
meler beklentilerimizi oldukça büyütmüşken
araziden alacağımız 5-10 metre doğrulukla
verileri artık işe yarıyor mu? Eğer ceva-
bınız hayır ise Hi-Target Qmini tam da bu
noktada devreye giriyor. Hi-Target Qmini’yi
Android tabanlı bir akıllı telefon gibi dü-
YENİ ÜRÜN
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook