Maden_Mart_Edergi - page 14

Geografik’ten madenciler
için yeni ürün: Hi-Target A7
Maden sahalarının haritalanması ve coğrafi bilgi teknolojileri üzerine faaliyet gösteren
Geografik, 2020 yılına yeni bir ürün ile adım attı. Firma, yeni ürünü olan Hİ-Target A7 ile
GPS cihazının salt noktasal veri üretmesinin yanı sıra, projeye dair önemli sorgulamaların
yapılabilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca Hi-Target A7 ile birlikte sunulan CAD yazılımları
sayesinde ofiste üretilen proje verileri doğrudan sahada da kullanılabiliyor. Geografik
firmasının yeni ürününü, 2020 hedeflerini ve faaliyetlerini firmanın kurucusu Tahir
Turan ile konuştuk
2019 yılı nasıl geçti? Hangi
projelerde yer aldınız?
2018’in ikinci yarısından itibaren yaşanan
döviz krizi, lokomotif sektörümüz olan in-
şaat sektörünü oldukça olumsuz etkiledi.
Neredeyse bütün projeler durunca müte-
ahhit firmalarla olan döngümüz oldukça ya-
vaşladı. Fakat bildiğiniz gibi, döviz yükselirse
ihracat yapan sektörler de bilakis nefes alı-
yorlar. Bu durum doğal olarak madencilik
sektörüne olumlu yansıdı. 2019 başından
itibaren ise MAPEG ku-
rumunun yeni yönetme-
likleri devreye alması harita
verilerinin daha da önemli
hale gelmesini sağladı. Bu
gelişmelerde
kendimize
önemli bir rol biçtik ve 2019
yılını maden ölçmeleri üzerine
yoğunlaşarak tamamladık. Bu
döneme kadar coğrafi bilgi tekno-
lojileri tedarikçiliğini ön plana çıkar-
tırken, 2019 yılında bu kaleme ölçme
hizmeti ve süreç yönetimine dair da-
nışmanlık & eğitimi de ekledik. Biliyoruz
ki maden üreticisi salt teknoloji teda-
rikçiliğinden öte, çözümler
bütünü istiyor. Kendi
teknik
ekiplerinin
teknolojik bilgi biri-
kimi ile donatılma-
sından tutun da,
hızlı harita üretimi
anlamında bizlerden hizmet
de talep edebiliyorlar. İnsansız
hava araçları ile harita üretimi konuların-
daki pozisyonumuzu özellikle vurgulamak
istiyorum. Geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde
14
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
YENİ ÜRÜN
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...44
Powered by FlippingBook