Maden_Mart_Edergi - page 13

TTK tamir ve trafo dönüşümhizmeti alacak
TTK, 80.000 adet hasır kama satın alacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK),
80.000 adet hasır kama satın almak için, açık usulde ihale yapacak. İhale,
20 Nisan 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü-
dürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zon-
guldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale
konusu malzeme, 60 takvim günü içinde Armutçuk, Kozlu ve Karadon Taş-
kömürü İşletme Müesseseleri Ambarlarına teslim edilecek. İhale dokümanı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı,
Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara
Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, An-
kara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin
edilebilecek. Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ula-
şacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi
Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi
gerekiyor. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
TTK hasır kama satın alacak
Ege İhracatçı Birlikleri’nin Mart ayı ihracatı küresel ekonominin seyrini etki-
leyen koronavirüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4
gerileyerek 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin ihracatı
ise Mart ayında yüzde 17’lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Ocak-
Mart döneminde 3 milyar 250 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı
Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 304 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin kayda aldığı ihracat verilerine göre Mart
ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12’lik düşüşle 667 milyon
dolardan 585 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün 2019 yılı Mart ayında
71 milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılı Mart ayında yüzde 14 artarak 82
milyon dolara geldi. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin
6 tanesi geçen yılın Mart ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken diğer 6’sı
ihracatta artıya geçemedi.
EİB’tenMart’ta 1milyar 95milyon dolarlık ihracat
TTK, lokomotif endüvi ekipman tamiri ve trafo dönüşüm hizmeti satın alacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 5 kalem 6-9 ton Eimco akülü lokomotif en-
düvi ekipmanları tamiri ve şarj redresör trafosu dönüşüm hizmeti satın almak
için, açık usulde ihale yapacak. İhale konusu hizmete ilişkin malzeme, 60 takvim
günü içinde Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi, Elektromekanik İşletme
Müdürlüğü’ne teslim edilecek. İhale, 15 Nisan 2020 günü, saat 15.00’te,
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhale dokümanı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı,
Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara
Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, An-
kara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin
edilebilecek. Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ula-
şacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi
Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi
gerekiyor. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
13
KISA...KISA...
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook