Maden_Mart_Edergi - page 12

CNBC, petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte 20 dolar/varilin altına gelebilece-
ğini öngörüyor. CNBC'nin 30 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankette, petrol
fiyatlarında aşağı hareketin devam etmesi bekleniyor. Ankete katılan 30
ekonomistten 12'si 2'nci çeyrekte Brent petrolü için ortalama fiyatın 20
dolar/varil olmasını bekliyorlar. Bununla birlikte 9 ekonomist ise fiyatın
20 dolar/varilin altına geleceğini öngördü. Suudi Arabistan ve Rusya'nın
petrol arzını global talebin yüzde 10'una varan oranda azaltmak için an-
laşmaya varacakları beklentisi ile petrol fiyatlarında yaşanan rallinin kalıcı
olmasının muhtemel olmadığını savunan ekonomistler, talebin kısılmaya
devam edilmesi ile birlikte fiyatların aşağı gelmeyi sürdüreceğini öngörü-
yorlar. Ayrıca analistler Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol arzında büyük
bir kesintide anlaşacağı konusuna da şüpheli yaklaşıyorlar. ANZ’den Daniel
Hynes konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 10'lu rakamların ortalarının görü-
lebileceğini belirtirken, JBC Energy'den Johannes Beningni de fiyatın 10
dolar/varili görebileceğini ifade etti.
CNBC: Petrol fiyatları 20 doların altına gelebilir
Kömürün enerji sisteminden aşamalı olarak çıkarılmasının getireceği fay-
daların, maliyetlerinden daha fazla olduğu kaydedildi. Potsdam İklim Etkileri
Araştırma Enstitüsü (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK)
tarafından paylaşılan bir araştırma, kömürün enerji sisteminden aşamalı
olarak çıkarılmasının getireceği faydaların, maliyetlerinden daha fazla ol-
duğu sonucuna varıyor. PIK enerji araştırma grubunun başında bulunan ve
Berlin Teknik Üniversitesi'nde Küresel Enerji Sistemleri Analizi Profesörü
olarak görev yapan Gunnar Luderer, ‘Kömürü devre dışı bırakmanın sağlık
maliyetlerindeki azalma ve ekosistem hizmetlerinde oluşturduğu olumlu
katkı, kömürden çıkışın direk ekonomik maliyetinin üzerinde. Bu katkı,
2050 yılına gelindiğinde küresel ekonomide yaklaşık yüzde 1,5'lik net ta-
sarruf etkisi (kişi başına 370 dolar) anlamına geliyor.
Kömürden arındırılmış enerji sisteminin ekonomik faydaları
açık ara önde
Mücbir sebep oluşması halinde, maden işletmelerinin mali yükümlülükleri
ve beyanları ertelenebilecek; ödemeleri taksitlendirilebilecek. 3213 sayılı
Maden Kanunu’na ilave edilen 19. Ek Madde ile 01 Ocak 2020 tarihinden
itibaren afet ve benzeri mücbir sebeplerin hasıl olması halinde maden iş-
letmelerinin mali yükümlülükleri ertelenebilecek ve taksitlere bölünebilecek.
İşletmelerin beyan zorunlulukları da ertelenebilecek. Söz konusu ek mad-
dede şu hüküm getirildi, “Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması
hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların erte-
lenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu
takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü
süreler erteleme süresince işlemez. Bu hükmün uygulanması için mücbir
sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi
gerekir. Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe,
mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye
ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirile-
meyecek olanları tespit etmeye yetkilidir”.
Madenlerin beyan ve ödemeleri mücbir sebeple
ertelenebilecek
12
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
KISA...KISA...
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook