btn - page 16-17

İntek: Türk kalıp ve iskele
sektörü büyüyor
Kalıp ve iskele sektörünün önemli oyuncularından olan İntek, kiralamadaki 2017
cirosunu geçen yıla göre yüzde 48 artışla kapattı. 2018 yılında bölge temsilciliklerini de
güçlendirmeyi hedefleyen İntek'in 2018 projelerini, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri
firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Selim King ile konuştuk
G
eçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önemli
projeleri içinde yer alan İntek, özellikle
kiralama alanında önemli bir büyüme
gerçekleştirdi. 2017 yılındaki kiralama ciro-
sunu yüzde 48 büyüten İntek, sektörün de
büyüme ivmesinde olduğunun altını çizdi. Tür-
kiye'nin artık kalıp ve iskele sektöründeki öncü
ülkeleri olan Almanya ve Avusturya'yı zorlaya-
bildiğini belirten İntek Kalıp ve İskele Sistemleri
Yönetim Kurulu Başkanı Selim King, “Birçok
sektörde olduğu gibi kalıp ve iskele sektörü de,
bütün dünya genelinde hızla yerel olma eğili-
minde. Bu eğilim dünyanın hızlanmasının bir
sonucu olarak ortaya çıkıyor. Herkes mal ve
hizmet tedarik ettiği firmayı hemen yanı başın-
da görmek istiyor” dedi.
Öncelikle 2017 yılını İntek özelinde değer-
lendirir misiniz ?
2017 yılını birkaç ana başlık altında değer-
lendirmek isterim. Birinci ana başlık olarak
Türkiye pazarını değerlendirdiğimizde, ürün
ve hizmet kalitemizle, bir çözüm ortağı olarak
katkı sağladığımız büyük projelerle, uzun yıllar-
dır Türk inşaat sektörüne verdiğimiz güven ve
buna paralel oluşan güçlü marka değerimiz
sayesinde, pazar payımız sürekli olarak artı-
yor. Bu bağlamda 2017 yılında Türkiye paza-
rında büyüdük. Bu büyüme inşaat sektörünün
genel yönelimine paralel olarak, satıştan ziya-
de kiralama alanında gerçekleşti. 2017 yılın-
da kiralama ciromuz, 2016 yılına oranla %48
artış gösterdi. İkinci ana başlık olarak yurt dışı
pazarlar açısından baktığımızda, çok olumlu
bir yıl değildi. İntek’in aktif olduğu ülkelerin ço-
ğunda, birkaç yıldır devam eden ekonomik ve
siyaset kaynaklı problemler nedeni ile inşaat
sektörü küçüldü. Biz de bu küçülmelerden
etkilendik ve başta en büyük dış pazarlarımız
RÖPORTAJ
RÖPORTAJ
Mart - Nisan 2018 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
17
16
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Mart - Nisan 2018
Yanbu Güç ve Desalinasyon Santrali Projesi
olan S.Arabistan ile Rusya olmak üzere, Türk-
menistan, Azerbaycan, Kazakistan, ve Kuzey
Afrika ülkelerine yaptığımız ihracatlar azaldı.
Buna karşın, son üç yıldır süregelen bu geliş-
meler, bizim farklı ülkelere yönelmemizi sağla-
dı. Avrupa’da kiralama yapan kalıp firmaları ile
birkaç yıldır çalışıyoruz.2017 yılında Balkanlar,
İngiltere ve Kuzey Amerika pazarlarında daha
aktif olmak için bazı girişimlerimiz oldu. 2018
yılının ilk çeyreğini yaşamakta olduğumuz bu
günlerde, farklı pazarlar yaratma konusundaki
çalışmalarımızın karşılığını almaya başladığımı-
zı görüyoruz. Üçüncü ana başlık altında 2017
yılında gerçekleştirdiğimiz araştırma-geliştir-
me faaliyetlerimizi değerlendirmek isterim.
2017 yılı bu açıdan gayet verimli geçti. Oto-
matik tırmanma sistemlerimizi ve rüzgar per-
desi sistemlerimizi daha ileri seviyelere taşıdık.
Geçici kenar koruma sistemleri hakkında TSE
belgemizi aldık. Bu sistemi de ürün portföyü-
müzün içine kattık. Geliştirme faaliyetlerimiz
sadece ürün ve sistemlerimizle sınırlı kalmadı.
Üretim kalitemizi ve verimliliği arttırmak amacı
ile Düzce fabrikamızın üretim hatlarını, yeni ro-
bot ve makine yatırımları ile güçlendirdik.
2018 yılı için hedefleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
2018 yılı temel hedeflerimizi şu şekilde özet-
leyebiliriz;
-Yurt dışında yöneldiğimiz yeni pazarlarda,
güvenilir yerel ortaklarla sağlam işbirlikleri
oluşturmak ve güçlü bayii ağları kurarak ih-
racatımızı arttırmak 2018 yılındaki en önemli
hedefimizdir.
- Yurt içinde, merkeziyetçi bir yapıya sahip olan
satış organizasyonumuzu, bölge sorumluları
vasıtası ile daha yerel hale getireceğiz. Daha
önce oluşturduğumuz İstanbul Avrupa yakası,
İstanbul Anadolu yakası ve Marmara bölgesi
ve Ankara merkezli İç Anadolu bölgesine bu
yıl, İzmir merkezli Ege bölgesini ekleyeceğiz.
Önümüzdeki dönemlerde “satışı bölgelere
ayırarak yerel olma” stratejimizi, yeni bölgeler
oluşturarak sürdüreceğiz. Hatta bazı bölgeler-
de “kiralama depoları” oluşturarak bu strateji-
mizi daha da güçlendireceğiz. Böylece müşte-
rilerimizle daha yakın olarak onlara daha hızlı
hizmet verebilecek ve kiralamada önemli bir
faktör olan nakliye maliyetlerini düşürebilece-
ğiz.
- Kiralama parkımızı büyütme doğrultusundaki
yatırımlarımıza 2018 yılında da devam edece-
ğiz.
- Otomatik Tırmanma Sistemlerimiz ile ilgili re-
feranslarımızı arttıracağız.
- Geliştirme aşamasında olduğumuz, döşeme
kalıplarında kullanılacak olan “panel kalıp” sis-
temlerimizi piyasaya süreceğiz.
Kalıp kiralama konusu uzun zamandır
sektörün gündeminde. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısın-
dan hangi yöntem daha faydalı ve işlevsel ise
uzun vadede o yöntem tercih edilir. Bu ilke, iş
hayatının her alanında geçerli olan bir ilkedir.
Bu açıdan baktığımızda, kiralama yönteminin
kullanıcılara birçok avantajlar sağladığını göre-
biliyoruz. Bunları kısaca özetlersek;
-Proje tamamlandıktan sonra, satın alınmış
olan malzemelerin kullanılabileceği yeni bir
proje yoksa bu malzemeleri depolamak, bakım
ve onarımlarını yaparak bir sonraki projede ve-
rimli olarak kullanılmasını sağlamak bir maliyet
yaratıyor. Kiralama durumunda böyle bir ma-
liyet oluşmuyor.
- Kiralama operasyonu, projeye uygun sistem
seçilmesi konusunda ciddi bir esneklik avantajı
sağlıyor. Satın alma yapılması durumunda, o
proje için hangi sistem seçilmiş ise sonraki
projelerde de aynı sistemi kullanmak zorunlu
hale geliyor.
- Günümüzde projelerin süreleri çok kısalmış-
tır. Bu, daha fazla kalıp ve iskele miktarı ile
çalışmayı gerektiren bir durumdur. Miktarla-
rın büyümesi, satın alma maliyetlerini direkt
olarak arttırırken, kiralamada “süre” ile “mikta-
rın” çarpılması ile ortaya çıkan maliyet, miktar
artarken süre azalacağı için çok değişmeye-
cektir.
- Kira faturaları direkt olarak gidere atılabilir-
ken, satın alınan malzemeler bir demirbaş
gibi değerlendirilerek, belirli bir vadede gidere
atılabilmektedir. Bu nedenle kiralama bir vergi
avantajı sağlamaktadır.
Kiralamanın avantajlarından bahsederken sa-
tın almanın da avantajlı olduğu, tercih edilmesi
gereken durumlardan bahsedebiliriz. Eğer kul-
lanıcı firmanın, satın alınan malzemeleri sürekli
olarak kullanabilecek düzeyde bir iş sürekliliği
varsa, buna paralel kalıp ve iskele konusunda
uzman bir ekibi oluşmuşsa, o firma için satın
alma yapmak kiralamaya nazaran daha fayda-
lı olacaktır. İşin süresinin de bu kararda çok
önemli bir etken olduğunu tekrar vurgulamak
Ercan Havalimanı Projesi
İstanbul Yeni Havalimanı Projesi
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,...52
Powered by FlippingBook