Beton-ocak-subat (1) - page 20-21

Ocak - Şubat 2018 |
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
21
Önde gidiyor
Pompa üreticileri, geliştirdikleri ekipmanlara yönelik beklentilere yanıt verebilmek için teknik
yenilikleri hız kesmeden hayata geçirmek zorundalar
İ
nşaat sahaları, çok dayanıklı ekipmanların
kullanılmasını gerektiren, son derece zorlu
çalışma koşulları ortaya koyar. Pompalar
için de durum farklı değil. Bu makineler, pek
%90’a kadar azaldığı iddiasında. Aynı şekilde,
istenmeyen duruşları azaltmak isteyen Divriği
demir cevheri topaklama tesisinde, Finli üre-
tici Metso’nun Mill Discharge adlı kauçuk
kaplamalı MDR 300 çamur pompası kullanıl-
makta. Tesisi işleten çelik üreticisi Erdemir
Grubu’nun tesis bakım müdürü Tamer Şahin,
bu ekipman hakkında şunları söylüyor: “Çok
yüksek aşınma direnci ve düşük enerji tüketi-
mi, bakım işlemleri için ihtiyaç duyulan işgü-
cünü de azaltmış durumda.” Erdemir mühen-
disleri, bu pompanın kurulduğu günden bu
yana, önceki pompaya kıyasla enerji tüketimi-
nin yüzde beş ila on azaldığını tahmin ediyor-
lar. Metso ağır hizmet çamur pompaları se-
risine eklenmiş son modeller arasında yer
alan MDR, aşınmaya ve korozyona dayanıklı
malzemelerden imal ediliyor. Modüler pompa
tasarımının da çalışma esnekliğine katkıda
bulunduğu ifade edilmekte. Asfalt, pompalar
tarafından sevk edilmesi güç malzemelerden
biri. Bazı ham petrol tiplerinin damıtılması so-
nucunda ortaya çıkan kalıntıdan elde edilen
asfalt, kıvamlı ve genellikle kimyasal açıdan
ag-
resif
bir
m a l z e m e
olarak, pompala-
n a -
bil-
mek için 150 ile 180°C
arası sıcaklıklarla tutulmak zorunda. Alman
üretici Netzsch, Çok Vidalı Pompa (MSP) se-
risini tam olarak bu amaçla geliştirdi. Ürünün
yapısında yer alan gövde kılıfları, mekanik iş-
lev gören çelik parçaların korunmasını hedef-
liyor. Pompalanması gereken asfaltın sıcaklı-
ğını uygun noktada tutmak için karışıma sıcak
buhar eklendiğinde, çelik parçalar bu durum-
dan etkilenmiyor ve sorunuz iş görmeye de-
vam ediyor. Firmanın 2NS adlı çift vidalı
pompası, orta ile yüksek viskozitedeki gerek
hafif gerekse ağır yağlayıcı maddelerin sev-
kinde kullanılmakta. Azami sevk kapasitesi
10.000 l/dak olan ekipmanın çalışma basın-
cı 16,27 bara kadar çıkabiliyor. Gövdede
çelik kullanılıyor ve pompa dış çapı bütünüyle
ısıtılıyor. Bu sayede, iş aksamı tamamen çev-
releyen muhafaza kılıfının, conta haznesine
doğru iyi bir ısı akışı sağladığı ve mekanik con-
ta sorunlarının önüne geçtiği belirtiliyor. Dört
vidalı 4NS modeli, daha büyük görevler için
geliştirilmiş bir makine. Ekipmanın tasarımı,
vida kanatları arasında ya da vida dış çapı ile
kılıf iç yüzeyi arasında herhangi bir temasın
bulunmamasını sağlıyor. Yeni ürünler gelişti-
ren Birleşik Krallık merkezli üretici Selwood,
son olarak katı madde sevkinde kullanılan
S150 Super Silent pompasının yüksek per-
formanslı, elektrik tahrikli versiyonunu hazır-
ladı. Elektrik enerjisinin mevcut olduğu yerler
için uygun bir seçenek olarak gösterilen ekip-
man, 1.000 ile 1.800 d/dak arasında çalı-
şan, 30 kW’lık IE3 motoru tarafından tahrik
ediliyor. Selwood icra başkanı Chris Gar-
rett’ten bilgi alıyoruz: “Dünya pazarlarında da
Birleşik Krallık pazarındakine benzer bir kay-
ma ve büyümenin yaşanmakta olduğunu gö-
rüyoruz. İşletme verimliliğini yükseltmek iste-
yen kullanıcılar, genel olarak sermaye
yatırımları yerine kiralama seçeneğine yöneli-
yorlar. “Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da
bu eğilimin çok güçlü olduğunu gözlemliyo-
ruz.” Yeni S150’nin Fransa’da kullanıldığı
Grand Paris Express projesinde, Selwood ile
Fransız pompa tedarikçisi DMTP birlikte çalı-
şıyor. Fransız başkentinin yüzyıllık metro sis-
t e m i n i
dört yeni
hat, 190 km
uzunlu-
ğunda yeni raylar
ve 68 istasyonla genişletme
amacını taşıyan 26 milyar $’lık
projenin 2030’da tamamlanma-
sı planlanıyor. S150, daha yüksek
performans sunarken, aynı zamanda sıkı-
laşan yeni emisyon standartlarını karşılama
amacını da taşıyor. Ekipmanda kullanılan Isu-
zu 4LE2X dizel motoru, kent merkezlerinde
de kullanılabilmek üzere, AB’de geçerli Stage
IIIB emisyon yönetmeliklerini karşılayacak şe-
kilde tasarlandı. Seltorque pompaları, zorlu
bentonit uygulamalarında katı parçaların
sevk edilebilmesi için vorteks teknolojisinden
faydalanıyor. Kapasitesi saatte 310 m3’e ka-
dar çıkan ve büyüklüğü 100 mm’ye varan
katı parçaları sevk edebilen pompalar, Pa-
ris’teki projenin kazık işlemlerinde kullanılıyor.
Yeni model 1.800 d/dak’da çalışıyor ve ön-
ceki versiyonlarla karşılaştırıldığında, toplam
basma yüksekliğini %26,7 artırıyor. Yüksek
yapı kalitesi ve ses sönümleme etkisi de yeni
modelin avantajları arasında sayılıyor. Proje-
de, saatte 165 m3 kapasite değeri sunan ve
75 mm’lik katı parçaları sevk edebilen S100
modeli de görev yapıyor. Birleşik Krallık mer-
kezli Atlas Copco da yeni su tahliye pompala-
rı serisi WEDA+ ile müşterilerinin karşısına
çıktı. Tak-çalıştır esasıyla tasarlanan beş yeni
model arasında yer alan WEDA 50’nin nor-
mal ve yüksek basma versiyonlarını arasında
tercih yapılabilmekte. Benzer şekilde, WEDA
60+ modelinin de basma yüksekliği açısından
normal, yüksek ve süper yüksek versiyonları
mevcut. Önceki ürün serisinde kendini kanıt-
lamış çeşitli özellikler, yeni pompalarda da
korunmuş durumda. Aşınmaya dirençli nitril
kauçuk difüzörler ve sertleştirilmiş yüksek ka-
lite kromdan mamul, sıkışma yapmayan per-
vaneler bu kapsamda değerlendirilebilir.
Buna karşın, yeni serinin baştan aşağı yeni-
den tasarlandığı özellikle vurgulanmakta. Bu
sayede, önceki modellere göre enerji tüketi-
minin %20’ye varan oranda düştüğü, ayrıca
bakım işlemlerinin kolaylaştığı ve kapasite
değerlerinin yükseldiği ileri sürülmekte. Atlas
Copco, pervanenin ters yönde dönmesi riski-
ni ortadan kaldırmak amacıyla, yeni seride
dönüş kontrol ve faz hatası koruma teknoloji-
lerine yer veriyor. Ek olarak, sistemde kablo
konfigürasyon seçeneklerinin artırıldığı, mo-
tor tasarımının daha yüksek verimlilik sundu-
ğu ve kalkış akımının düşürüldüğü belirtiliyor.
Bunun yanında, çift sıralı rulmanlarla kullanım
ömrünün uzatılması, pompa yapısında yer
alan alüminyum alaşımının da korozyon diren-
cinin artırılması hedeflenmekte. ABD’li üretici
Danfoss Power Solutions, açık devre eksenel
pistonlu pompalardan oluşan Series 45 mo-
dellerini daha verimli ve performanslı hale
çoğu aşındırıcı özellikler taşıyan, betondan
ince kuma ve başka yabancı maddelere ka-
dar çeşitli malzemelerle baş edebilmek zo-
runda. Japon üretici Tsurumi, paslanmaz
çelikten imal edilen ve dolayısıyla paslanması
beklenmeyen pompaların bile bu konuda yüz-
de yüz koruma sağlayamadığını söylüyor.
Sert bir malzemenin teması sonucunda,
pompadaki ince metal yüzeylerin çizilmesi ve
pasa açık hale gelmesi gayet olası. Tsurumi,
dökme metalden mamul parçaların ise pas
konusunda en dayanıksız kısmı oluşturduğu
bilgisini veriyor. Firma, bu nedenle, alümin-
yum veya çinkodan mamul plakaların gövdeye
vidalanması yoluyla değiştirilebilen aşınma
anotları tedarik etme yoluna gidiyor. İki farklı
tipte metalin kullanıldığı bu tasarımda, anotla-
rın imal edildiği, görece değersiz metal yüzey-
ler korozyona uğrarken, pompa gövdesindeki
kaliteli metaller ise neredeyse tamamen za-
rar görmeden kalıyor. Anotları oluşturan
aşınma yüzeyleri ise, tamamen kullanılmaz
hale geldiğinde kolayca değiştirilebiliyor. Bu
şekilde, pompa kullanım ömrünün önemli öl-
çüde uzadığı ifade ediliyor. Ancak, pompa
emiş ağzındaki pervane gibi döner parçalar-
da bu tasarım ilkesini uygulama olanağı yok.
Tsurumi, bu nedenle geliştirdiği, değiştirilebi-
len özel pervanelerde de korozyon oranının
20
BETON KALIP İSKELE TEKNOLOJİLERİ
| Ocak - Şubat 2018
İNCELEME
Tsurumi tarafından kullanılan aşınma anotları, alüminyum veya
çinkodan mamul plakaların pompa muhafazasına vidalanması yoluyla değiştirilebiliyor
Selwood, katı maddelerin pompalanmasına yönelik ürün serisini,
S150 Super Silent modelinin yüksek performanslı, elektrik tahrikli versiyonuyla güçlendirdi
Netzsch tarafından geliştirilen
4NS Çok vidalı Pompa (MSP),
yüksek kapasitesi sayesinde
büyük projeler için
uygun bir seçenek
Netzsch Çok vidalı Pompa (MSP) modellerinde
yer alan gövde kılıfları, mekanik aksamdaki çelik
bölümlerin, asfaltı ideal pompa sıcaklığında tutmak
için kullanılan buhardan korunmasını sağlıyor
Katı maddelerin pompalanması amacıyla geliştirilen
Selwood Solids Handling S150, AB’de geçerli emisyon
standardına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı ve
bugünlerde Grand Paris projesinde görev yapıyor
Metso ürün serisinde yer alan
Mill Dischargekauçuk kaplamalı (MDR) 300
çamur pompası, Divriği demir cevheri
topaklaştırma tesisinde de kullanılmakta
İNCELEME
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...52
Powered by FlippingBook